Sunday, September 22, 2019

REALITI PROGRAM

 Da li su ovo poruke dželata nekog tajnog društva iz SPC ili umobolnika, pokazaće vrijeme.


Tuesday, August 27, 2019

PIRAMIDA, MASONI, RELIGIJE I SVIJET

“Prve godine cara Kira zapovijedi car Kir: dom Božji u Jerusalimu da se sazida da bude mjesto gdje će se prinositi žrtve, i temelji da mu se izidaju, da bude visok šezdeset lakata i širok šezdeset lakata.” (Jezdra, 6, 3) Prva godina persijskog cara Kira je 539. stare ere:


“Ovo su ljudi iz ovoga kraja što se vratiše iz ropstva između onijeh koji biše preseljeni, koje preseli Navuhodonosor car Vavilonski, pa se vratiše u Jerusalim i u Judeju, svaki u svoj grad, koji dođoše sa Zorovaveljem, Isusom, Nemijom, Azarijom, Ramijom, Namanijem, Mardohejem, Vilsanom, Misperetom, Vigvajem, Neumom, Vanom;….” (Nemija, 7, 6-7)


Glavni starješina su Zorovavelj sa Isusom, Nemijom, Azarijom, Ramijom, Namanijem, Mardohejem, Vilsanom, Misperetom, Vigvajem, Neumom i Vanom: svega 12 starješina (u Knjizi Jezdrinoj sa Zorovavljem je samo deset uglednika). Ova grupa su savremenici onih što su odvedeni u Vavilon i oni nemaju sa sobom Mojsijevu knjigu, tj. nemaju Bibliju. Da su je imali, zar je ne bi ponijeli za čitanje barem pri postavljanju temelja hrama? A hram koji podiže Zorobabelj sa svojim pomoćnicima, koliki je?


Gle: Zorobabeljev hram dug je 60, širok 60 i visok 60 lakata (Ezra,6,3), dok je Solomonov hram bio dug 60, širok 20 i visok 30 svetih lakata (Zorobabeljev hram je kocka, simbol masonskog ašlara). Ako je to obnova bivšeg hrama, zašto se novi hram ne zida na starim temeljima sa starim mjerama, ili starih temelja nikad nije bilo osim u Mojsijevoj knjizi koje tada takođe nije bilo, jer tek 459. godine u vrijeme persijskog cara Artakserksa iz Vavilona u Jerusalim stiže druga grupa sa Knjigom Mojsijevom i ovo su potomci onih što su odvedeni u vavilonsko ropstvo.

Dakle, druga grupa stiže u Jerusalim 80 godina nakon Zorovaveljeve grupe i tek druga grupa donosi sa sobom Mojsijevu knjigu zakona:


“Tada se skupi sav narod jednodušno na ulicu koja je pred vratima vodenijem, i rekoše Jezdri književniku da donese knjigu zakona Mojsijeva koji dade Gospod Izrailju. I donese Jezdra sveštenik zakon pred zbor, u kom bjehu ljudi i žene i svi koji mogahu razumjeti, prvoga dana sedmoga mjeseca. I čita je na ulici koja je pred vratima vodenijem od jutra do podne pred ljudima i ženama i onijem koji mogahu razumjeti, i uši svemu narodu bijahu obraćene na knjizi zakonskoj. A Jezdra književnik stajaše na mjestu povisoku, koje bjehu načinili od drveta za to; i do njega stajaše Matatija i Sema i Anaja i Urija i Helkija i Masija s desne strane, a s lijeve Fedaja i Misailo i Malahija i Asum i Asvadana, Zaharija i Mesulam. I otvori Jezdra knjigu na vidiku svemu narodu, jer bijaše više svega naroda, i kad je otvori, usta sav narod.” (Nemija, 8, 1-5)


Sveštenik i književnik Jezdra stoji na postolju sa jos dvanaest uglednih ljudi, dakle je na broju njih trinaest: sa desne strane Jezdre je šest ljudi i sa lijeve strane šest. Zašto je važan broj trinaest:


“Među njima (frimasonima) broj 13 je simboličan, jer aludira na 13 plemena Izrailja, i zbog ovog razloga načelni ili superior oficira Frimasonerije je 13 širom zemaljske kugle, rasturenih po različitim kraljevstvima i provincijama čineći isto.” [1]
Pored svojih dvanaest apostola Isus je takođe trinaesti u grupi:


“I postavi dvanaestoricu da budu s njim, i da ih pošilje da propovijedaju i da imaju vlast da iscjeljuju od bolesti, i da izgone đavole: prvoga Simona, i nadjede mu ime Petar; Jakova Zevedejeva i Jovana brata Jakovljeva, i nadjede im imena Voanerges, koje znači sinovi gromovi; o Andriju i Filipa i Vartolomija i Mateja i Tomu i Jakova Alfejeva i Tadiju i Simona Kananita i Judu Iskariotskoga, koji ga i izdade.” ( (Marko, 3, 14-19)


Zorovavelj i njegova grupa nemaju Mojsijevu knjigu, niti njegova grupa ima trinaest članova. Dakle Zorovavelj nije načelnik ili superirior. U drugoj grupi prvi je Jezdra sa Mojsijevom knjigom i u trećoj grupi prvi je Isus. To su dva načelnika ili dva superiora. Po Biblji i po učenju crkve Isus je Sunce Pravde, što znači da su vođe dvanaestorici i u prvoj i u drugoj grupi takođe simboli Sunca sa šest mjeseci godine sa jedne i šest sa druge strane. Po tom modelu i episkopi crkve vide svoju ulogu među sveštenicima u vršenju liturgije. Evo kako savremeni masoni vide Piramidu:


"Ram, dete moje, govoraše sveštenik, posmatraj teme piramide, koje je jedna tačka, i osnovu piramide, koja je jedan kvadrat, i ti ćeš pojmiti dva osnovna principa našega sveta: beskonačno i konačno; neodređeno i određeno; Boga i svet. Šta je teme piramide nego, polazna i dolazna tačka svega. Iz njega ističu i u njega utiču ivice i strane piramidine. U njemu se kvadrat osnove projektuje kao tačka; ka temenu sve gravitira i zato je ono simbol Boga." [2]


To značenje Piramide kod masona zapisano je ui u Starom i u Novom zavjetu Biblije: "Kamen koji odbaciše zidari, posta glava od ugla. To bi od Gospoda i divno je u našim očima." (Psalm,118,22-23) Kao trinaesti i načelnik svoje dvanaestorice Isus se poziva na Piramidu: "A reče im Isus: Zar niste nikada čitali u Pismu: kamen koji odbaciše zidari, on je postao glava od ugla; to bi od Gospoda i čudo je u vašim očima." (Matej,21,42)


Apostol Pavle još je jasniji:


"Tako dakle više nijeste tuđi i došljaci, nego živite sa svetima i domaći ste Bogu, nazidani na temelju apostola i proroka, gdje je kamen od ugla sam Isus Hristos, na kome sva građevina sastavljena raste za crkvu svetu u Gospodu; na kome ćete se i vi sazidati za stan Božij u duhu." (Ef.2,19-22)


O Piramidi svjedoči i apostol Petar:


"A kad dođete k Njemu, kao kamenu živom, koji je, istina, od ljudi odbačen, ali od Boga izabran i pribran: i vi kao živo kamenje zidajte se u kuću duhovnu i sveštenstvo sveto, da se prinose prinosi duhovni, koji su Bogu povoljni, kroz Isusa Hrista. Jer u pismu stoji napisano: Evo mećem u Sionu kamen krajeugalan izbrani, i skupoceni; i ko Njega veruje neće se postideti. Vama, dakle, koji verujete čast je; a onima koji se protive kamen koji odbaciše zidari on posta glava od ugla, i kamen spoticanja i stena sablazni." (1.Pet.2,4-7)


Nema sumnje: Isus je tjeme, vrh piramide ili glava od ugla, apostoli su temelj piramide, a hrišćani kamenje piramidinog zdanja. Dakle su pisac citiranog psalma, pisac Matijinog jevanđelja, apostoli Pavle i Petar bili upućeni u duhovnu simboliku Piramide. Tako biva jasno da su oni skupa sa ostalim apostolima i jevanđelistima kao članovi sekte judejskog ogranka masonerije osnivači hrišćanstva.


Pošto se islam takođe poziva na Bibliju, dakle su i osnivači islama iz judejske ili hrišćanske grupe koji su riješili da stvore novu religiju za sebe i svoje lične interese. Tajne masonerije iz prepotopskog svijeta prenio je Noje sa svojim sinovima i sve prve postpotopske vođe naroda i njihovi prvosveštenici bili su upućeni u neka tajna prepotopskih masona.


Raseljenjem naroda iz Vavilona, tajna masonska učenja preko prvosveštenika i vođa naroda raširena su širom svijeta. Najbolji primjer toga su slićna predanja o opštem potopu i isti simboli svuda po svijetu. Nakon osnivanja hrišćanstva i kad je hrišćanska crkva sa svojom masonerijom postala glavna ideološki čuvar Rimskog carstva, tada počinje borba crkve za opštu vlast nad svim narodima i počinje crkveno provođenje religijskog genocida kroz istrebljenje svih nehrišćanskih masona kao ideoloških konkurenata.


Prvo su istrijebljeni keltski druidi i slovenski vračevi sa njihovim vojnim zaštitnicima, a narodu je nametnuto hrišćanstvo kao ideologija hrišćanske masonerije i novostvorenog feudalnog poretka. Tada su mnogo bili progonjeni i judejski masoni skupa sa njihovim sljedbenicima u narodu. Hrišćanski masoni genocidom su istrijebili sve domorodačke američke masone sa njihovim narodima i mali nepobijeni ostatak naroda silom hristijanizirali.


Kako od hrišćana, tako i od muslimana stradali su i afrički i australijski domorodci sa svojim vračevima i polinezijski domorodci i njihovi vračevi. Kinezi, Japanci i Indusi uspjeli su da odole hristijanizaciji i da protjeraju hrišćanske misionare iz svojih zona uticaja. Feudalizam, carizam, kapitalizam, komunizam i razni drugi “izmi” koji se kriju iza humanizma čeda su masona.


U ideološkoj borbi za prevlast masonskih frakcija preko leđa prostog naroda u genocidima su naročito stradali američki Indijanci, ruski narod, Ukrajinci, Jevreji, Srbi, Jermeni i Romi. Ta borba za jednoumnu dogmatsku ideologiju i porobljavanje sve Zemljom nikad nije prestajala te traje i danas, a sredstva ratovanja su raznolika: od svakodnevne medijske propagande, ekonomskih porobljavanja, otimanjem prirodnih resursa, vojnih zavjera, atentata i pučeva do lokalnih, regionalnih, svjetskih ratova i globalizacijom kroz kulturu, moral i etiku, školstvo, medicinu i sve ostale vidove života.


Njihova subjektivna nezajažljiva pohlepa za parama kroz mito i korupciju već rastaču i njihove planove, rastaču njihove religije, rastaču njihove političke, pravne i ekonomske sisteme i to je svima pred očima. Piramida i njima poručuje da je svemu kraj i preokret u vremenu od 2036- 2070. godine. Na njima je hoće li početi trezveno da razmišljaju, ili je, možda, i priča Piramide o boljem svijetu i uzvišenijem čovječanstvu samo još jedna velika laž Vanzemaljaca?
…………………………
[1] Masonic Mirror: and Mechanic’s Intelligencer, Vol. II, Boston, 1825-1926, p. 278.
[2] Neimar, organ jugoslovenskih slobodnih zidara, Br. 6, mart 1922, Beograd, Grafičko preduzeće “Prosveta” A. D., 1922, str. 287.

HRIŠĆANSKU CRKVU OSNOVALI SU JUDEJSKI MASONI

Prije nekoliko dana pokazivao sam citate Novog zavjeta koji svjedoče da su apostoli Petar i Pavle pričali o piramidi crkve u smislu duhovne Isusove kuće, tj. crkve, kojoj je Isus glava od ugla, apostoli temelj, a vjernici kamenje zidova. Piramida ima samo jednu glavu od ugla i to je završni kamen na vrhu u kojem se završavaju svi uglovi piramide. Samo lud ovo ne bi shvatio! Borba između hrišćanske, judaističke i islamske grupe bila je dugotrajna i na sve tri strane najviše je patio i izginuo obični narod. Barem da hoće stvoriti tu jednu vjeru o kojoj stalno pričaju da se više zbog njihovih razlika ne ratuje i ne gine, ali neće: vođe se u ratovima bogate! Svi arhijereji su masoni (nije važno koji ogranak masonerije), a da je to tačno evo znaka masona na simbolu vitlejemske zvijede u Vitlejemskoj crkvi Isusovog rođenja: 1717. godina! To nije nikakva tajna jer je svima pred očima, jedino treba sebi to priznati, a to je najteže, zar ne?


ISUS JE VELIKI ARHITEKTA

"U početku bješe Logos, i Logos bješe u Boga, i Bog bješe Logos. Logos bješe u početku u Boga. Sve je kroz Njega postalo, i bez Njega ništa nije postalo što je postalo." (Jovan,1,1:3)
Gornji citat Novog zavjeta i ikonografija crkve svjedoče da je Isus Veliki Arhitekta.

Friday, May 24, 2019


SRBI U POVELJAMA BOSANSKIH VLADARA
        Prvi pomen Srba u poveljama bosanskih vladara je u povelji bana Mateja Ninoslava. Bio je bosanski ban u periodu od 1232. do 1250. godine. U jednoj od njegovih povelja Dubrovčanima, pisanoj između 1234-1240. godine [1] piše:
        "Az rab Božji Matej, a odmjelom Ninoslav, Ban Bos'nski Veliki, kle se Knezu Dubrov'ckomu Zan Dandolu i vsej opcine Dubrov'ckoj. Takom s'm se kletv'ju klel, kakom se je Ban Kulin klel: Da hode Vlasi svobodno, ih dobit'k, tako kako su u Bana Kulina hodili, bez vse habe i zledi. A ja kudje oblada, tudje si hodite prostrano i zdravo, a ja prijati kakore sam sebje, i nauk dati od vse zledi. A se pisah, imenom Desoje, gramatig bana Ninoslava, velijega Bos'nskoga, tako vjerno kakore u prvih. A se jeste: ako vjeruje Srbljin Vlaha, da se pri pred Knezem; ako vjeruje Vlah Srbljina, da se pri pred Banom, a inomu Vlahu da ne bude izma. Božere ti daj zdravije." [2]
        Drugi pomen je takođe od bana Ninoslava u njegovoj drugoj povelji Dubrovčanima pisanoj 22. marta 1240. godine [3]. To je najduža Ninoslavova povelja pisana Dubrovčanima. Ispod polovine teksta piše:
“…АКО ВѢРУѤ СЕРБЛИNЬ ВЛАХА ДА СѢ ПРИ ПРЕДЬ КNЕЗЕМЬ ДУБРОВЬАЧЬКИМЬ; И ͰАКО ВЕРУѤ ВЛАХЬ СЕРБЛИNА, ДА СЕ ПРИ ПРЕДЬ БАNОМЬ, И ИNОМУ ВЛАХУ И ИNОМУ СЕРБЛИ-NУ ДА NЕ ИСЬМА.” [4]
     Pri samom kraju ove povelje  opet se spominju Srbi:
“И ДА  NѢ NИКѢРѢ ИСЬМА NА ИNАГО СЕРБЛИ-NА NИ NА ИNАГО ВЛАХА ЛИШЕ NА САМОГА
ИСЬЦА.” [5]
Pod SERBLIMA ove povelje Ninoslav smatra sebe lično, svoju djecu i unučad, svoje kmetove i svoje ljude: vlastelu, sveštenstvo, vojnike, službenike, sluge i robove.
        Treći pomen Srba u poveljama bosanskih vladara je u povelji Stjepana II Kotromanića (Srebrenik 1292. - 28. septembar 1353.) koji je bio bosanski ban od 1322. godine. Bio je sin bosanskog bana Stjepana I Kotromanića i srpske princeze Izabele.
        Marta 15. 1333. Stjepan II piše povelju Dubrovčanima i pri kraju povelje navodi:
         “I zato stavljam ja (gospodin) ban Stefan svoj zlatni pečat, da je vjerovano, svaki da zna i vidi istinu. Tomu su četiri povelje ..a.. dvije latinske i dvije srpske i sve su pečatane zlatnim pečatima. Dvije su povelje u gospodina bana Stefana, a dvije povelje su u Dubrov-niku. A to je pisano pod gradom pod Srebrnikom.” [3]
        Kome je do istine,sve mu je jasno.
 
…………………………
      [1] Franz Miklosich, Monumenta Serbica Spectan-tia Historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii; Viennae, Apud Guilelmum Braumüller, 1858, XXX.
      [2] Ib.
      [3] Ib., XXXV
      [4] Ib.
      [5] Ib.
      [6] Ib., LXXXI

Monday, April 1, 2019

HRIŠĆANIMA ČAS VJERONAUKE O POBOŽNOSTI


Pravoslavna Rusija je odbacila staro "zimsko" računanje vremena i potpuno prešla na "ljetno" vrijeme. Od proljeća 2021. g. to će učiniti i sva hrišćanska Evropa, dakle se od svih Hristovih sljedbenika jedino još Isusov magarac drži Božijeg zakona njačući i dalje tačno u podne po starom vremenu:

"VIŠEGRAD - Šezdesetih godina prošlog vijeka selo Veletovo bilo je prepoznatljivo po magarcima.
...
Ove životinje, osim što su obavljale težačke poslove, često su zamjenjivale i časovnike. Tačno u podne, kad se iz škole vraćala prva smjena učenika iz Veletova, ispred skoro svake kuće 'javljali' su se magarci.

Prvo bi zanjakao otegnuto magarac na Previji, pa su ga onda slijedili oni ispod Ćorovine, sa Duba, Prljuše i Zabrana.

'Za nas je to u početku bio pravi doživljaj kad istovremeno njače desetak magaraca. Oni bi se kopitama ukopali u zemlju, malo iskrivili glavu na stranu, isturili njušku i skoro zaneseno, kao u transu, njakali isprekidano i veoma dugo', priča Radisav Tasić, koji je tada bio učenik škole u Veletovu.
...................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Njakanje magaraca u selima u kojima je tada rijetko koje domaćinstvo imalo sat 'veker' označavalo je podne, a bake su đake druge smjene u školi požurivale riječima: 'Poteci u školu - njaču magarad u Veletovu;...."


O vremenu četvrtog i posljednjeg bezbožnog cara pred kraj svijeta kaza prorok i ovo: " ... i pomišljaće da promijeni vremena i zakone;...." (Danilo, 7,25)

Eto ga, taj car je tu!

…………..…………...
Izvor citata:
http://www.nezavisne.com/novosti/drustvo/Veletovski-magarci-njacu-u-podne/221805?fbclid=IwAR0Gv-UgCQmoScUTcwJ9TESdmTzlO6vrzGyXD8Obg5Ni0Y9RAUyJT-LccNk
 

Saturday, March 23, 2019

OPTUŽNICA PROTIV STEFANA NEMANJE


Sažeti opis Nemanjinog zločina genocida:

"Kao nekada prorok Ilija, koji je ustao na bestidne jereje, i on izobliči bezboštvo njihovo, i jedne popali, druge raznim kaznama kazni, treće progna iz države svoje a domove njihove, i sve imanje sakupiv, razda prokaženim i ubogim.


Učitelju i načelniku njihovu jezik ureza u grlu njegovu, što ne ispoveda Hrista, sina božjeg. Knjige njegove nečastive spali, i izagna ga, zapretiv da se nikako ne ispoveda niti pominje trikleto ime.
I sasvim iskoreni tu prokletu veru, da se i ne pominje nikako u državi njegovoj, nego da se slavi jednobitna i nerazdeljiva i životvorna Trojica: Otac i Sin i sveti Duh, svagda i sad i uvek na veke vekova. Amin.” (Stefan Prvovenčani, Život Svetog Simeona)

Iz Konvencije UN o spriječavanju i kažnjavanju zločina genocida (usvojena Rezolucijom 260 (III) na Generalnoj Skupštini Ujedinjenih Nacija 9. decembra 1948.godine, stupila na snagu 12. januara 1951. godine):

"Član II: U ovoj konvenciji pod genocidom se podrazumijeva bilo koje od slijedećih djela, počinjenih s namjerom da se potpuno ili djelimično uništi jedna nacionalna, etnička, rasna ili religiozna grupa:

(a) ubistvo članova grupe (naroda);
(b) uzrokovanje teških tjelesnih ili mentalnih povreda članovima grupe (pripadnika određenog naroda)
c) namjerno podvrgavanje grupe takvim životnim uslovima koji dovode do njenog potpunog ili djelimičnog fizičkog uništenja…."

Po tačkama a, b, c iznad navedenog Člana II Konvencije UN o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, pred Božjim sudom, pred sudom čovječnosti i pred sudom istorije podižem optužnicu protiv Stefana Nemanje zbog njegovog genocida nad Srbima Raške.

Wednesday, August 15, 2018

U PRAISTORIJSKOM GROBU MODEL LETEĆEG TANJIRA

            Uglednom članu posade, a možda i glavnokomandujućem jer nosi kristalno žezlo ukrašeno zlatom ili uglednom domaćinu Zemljaninu, u grob je ostavljen i model kosmičkog broad (4500-4000 st. ere, Varna, Bugarska).
 

 
 
 
 
Model letećeg tanjira.

              Model ovog letećeg tanjira na fotografijama nije uvijek na istom mjestu jer su ga pomijerali tamo-amo ne znajući o čemu se radi. Pošto postoje fotografije i bez modela, mislim da su arheolozi shvatili šta je to, te su ga sklonili.