Sunday, June 25, 2017

KHUMRI (KELTI, TRAČANI) U STAROZAVJETNOJ SAMARIJI

        Decembra 1. 2014. godine premijer izraelske Vlade Benjamin Netanjahu pri zvaničnom susretu sa premijerom Vlade Srbije Aleksandrom Vučićem u Tel Avivu izjavio je sljedeće:
 
         "Prijateljstvo judejskog i srpskog naroda ide u prošlost hiljadama godina, još od vremena Rimske Republike.”
 
Netanjahu nije locirao mjesto i vrijeme gdje i kada su Judeji i Srbi živjeli zajedno, samo je orijentaciono pomenuo vrijeme Rimske Republike. Takođe nije rekao pod kojim su imenom bili ti tadašnj Srbi.
 
         Početak Rimske Republike je oko 510. g. st. ere. Republika je trajala do 27. g. st. ere. Međutim, drevni Srbi živjeli su sa starozavjetnim Izrailjcima vijekovima, ako ne i milenijum ranije i o tome će ovdje biti priča.
 
 


 
 
         Na jednom obelisku asirski kralj Šalmaneser III (Shalmaneser III, vladao od 859–824. g. st. ere) dao je da se ukleše natpis o prijemu nekih darova (1). Ovako taj natpis prevode na engleski:
 
        “The tribute Yaw, son of Khumri, I received from him silver, gold, a golden bowl, a golden vase with pointed bottom, golden tumblers, golden buckets, tin, a staff for a king [and] spears."
 
        “Danak od Jau, sina Khumra, primih od njega srebro, zlato, zlatni pehar, zlatne vaze sa šiljatim dnom, zlatne držače, zlatna vedra, kalaj, kraljevsko žezlo (i) koplje.”
 
 
I sad nastaju suprotna mišljenja oko imena JAU i KHUMRI. Ime JAU je slobodni prevod imena JOU: u Septuaginti jasno piše ΙOÙ i jedino samovoljom neko može da tvrdi da je ΙOÙ isto što i JEHU ili JEHORAM.

 Tako subjektivnom samovoljom, a ne naučnom objektivnošću, tvrde neki da riječ KHUMRI znači OMRI, ali ima i onih koji ne misle tako.
 
         Ko je OMRI od kojeg, po nekima, potiče riječ KHUMRI? Bio je “OMRI” kralj drevnih Izraelićana i vladao je sjevernim kraljevstvom Izrailja oko 887-877. g. st. ere (u južnoj Judeju bio je posebni kralj).
 
         Najstarija prevod Starog zavjeta sa hebrejskog na grčki izvršen je za potrebe Aleksandrijske biblioteke sredinom 3. vijeka stare ere. Taj prevod nazvan je Septuaginta. U Septuaginti nema kralja sa imenom OMRI, već na grčkom piše AMBRI (Αμβρὶ).
 
        “22 ὁ λαὸς ὁ ὢν ὀπίσω ᾿Αμβρὶ ὑπερεκράτησε τὸν λαὸν τὸν ὀπίσω Θαμνὶ υἱοῦ Γωνάθ, καὶ ἀπέθανε Θαμνὶ καὶ ᾿Ιωρὰμ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, καὶ ἐβασίλευσεν ᾿Αμβρὶ μετὰ Θαμνί. 23 ἐν τῷ ἔτει τῷ τριακοστῷ καὶ πρώτῳ τοῦ βασιλέως ᾿Ασὰ βασιλεύει ᾿Αμβρὶ ἐπὶ ᾿Ισραὴλ δώδεκα ἔτη. ἐν Θερσὰ βασιλεύει ἓξ ἔτη·” (Septuagint, Kings III,16,22-23)
 
Na engleski je prevedeno ovako:
 
        “22 The people that followed Ambri overpowered the people that followed Thamni son of Gonath: and Thamni died and Joram his brother at that time, and Ambri reigned after Thamni. 23 In the thirty-first year of king Asa, Ambri begins to reign over Israel twelve years: he reigns six years in Thersa.” (2)
 
Na srbskom znači ovako:
 
        “Narod koji je slijedio Ambrija nadvlada one koji su slijedili Damnija sina Gonatovog. I umre Damnije i Joram brat njegov tada, i Ambri počinje da vlada Izrailjem dvanaest godina: vladao je u Tersi šest godina.”
 
U ruskim prevodima grčko AMBRI prevode kao AMVRIJA (Амврия), a nije AMRIJA niti je OMRIJA. Vatikan ne bi bio Vatikan kad ne bi prepravljao original, te ime AMBRI od Vulgate počinju da prevode kao AMRI, da bi danas svuda pisali OMRI. Evo kako piše u izdanje Vulgate iz 1592. godine:
 
        “Præualuit autem populus, qui erat cum Amri, populo qui sequebatur Thebni filium Ginet: mortuusq. Est Thebni, & regnauit Amri. Anno trigesimo primo Asa regis Iuda regnauit Amru super Israel, duodecim annis: in Thersa regnauit sex annis.” (3)
 
         Na spomenutom obelisku piše: “The tribute You, son of KHUMRI,…”. U Vulgati iz 1592. G. pise IOAS (4). I evo kako se lako otkriva svjesno laganje prevodilaca Vulgate i svih onih koji ime JOU tumače kao “JEHU, sin OMRIJEV”. Pazimo: taj JOU uopšte nije potomak onog AMBRIJA (“Omrija”), jer su nakon AMBRIJA carovali AMBRIJEV sin AHAV, zatim Ahavov sin OHOZIJA, a Ohoziju je naslijedio Ahahov sin JORAM. I taj JOU vrši državni udar i ubija JORAMA i ubija sve Joramove članove porodice potpuno istrijebljujući potomstvo AMBRIJEVO i ubija sve rođake Joramove, svu vlastelu, sve prijatelje i sve sveštenike doma Ahavova pobio je JOU (Druga Dn.10, 11). I kako on može biti sin “OMRIJEV”, odnosno “son of KHUMRU”? Nikako!
 
         Ko su KHUMRI? Pogledajmo:
 
        “Now we have ample evidence that the word Gimiri also appears as the word Khumri.” (5)
 
Prevod: “Sada imamo mnoštvo dokaza da se riječ Gimiri pojavljuje kao riječ Khumri.”
 
         “History shows that the Cimbri of Yutland, known to the Romans, the Cimmerü of the Greeks, the Gimiri of the Assyrian inscriptions, and the Khumri od the Nimroud obelisk are one and the same people…” (6)
 
Prevod: “Istorija pokazuje da su Cibri iz Jutlanda, poznati Rimljanima, Cimmeri kod Grka, Gimiri asirskih natpisa i Khumri Nimrodovog obeliska jedan isti narod…”
 
         “The istorical data are as follows: When Tiglath-Pileser carried the Ten Tribes of Israel into captivity, he called them in a monumental inscription, a copy of wich is in the British Museum, the people of the land of Beth-Khumri. These Khumri, called sometimes the Gimiri, where known to the Greeks as Cimmeroi, and to the Romans as Cimbri. The Crimea is believed to have been called after them, and many Israelitish tombstones are been found there. According to Rawlison, the ethnic name of Gimiri occurs in the cuneiform records as the Semitic equivalent of the Aryan name Saki. The Sacoe Schythians were termed the Gimiri by their Semitic neighbors.” (7)
 
Prevod: "Istorijski podaci su sledeći: kada je Tiglath-Pileser odveo deset plemena Izraela u zarobljeništvo, u spomeničkim natpisima, od kojih se kopije nalaze u Britanskom muzeju, naziva ih stanovnicima zemlje kuće Khumra. Ovi Kumri, koji se ponekad zovu Gimiri, bili su poznati Grcima kao Cimmeri i Rimljanima kao Cimbri. Veruje se da je Krim pozvan po njima i tamo su pronađeni mnogi izrailjski nadgrobni spomenici. Prema Rawlisonu, etničko ime Gimiri javlja se u izvorima na klinastom pismu kao semitsku jednakost arijskog imena Sake. Od svojih semitskih susjeda Skiti Sake zvani su Gimiri."
 
I Cimerijani i Sake (Skiti) porijeklom su od Gomera: Cimerijani su Gomerovog unuka Tiroša, a Skiti od Gomerovog sina Aškenaza, brata Tiroševog oca Togarme.
 
         KHUMRI sa obeliska Šalmanesera III su Kimbri, Cimbri ili Kelti koji su isto sto i Brigi (Frizani), tj. Tracani. To su drevni Srbi i to svjedoce slikovni reljefni prikazi na pomenutom obelisku: na glavama su im frigijske kape, a na nogama opanci sa nad prstima povijenim šiljcima.
 
         U Samariji Khumri su bili izmiješani za izrailjskim Venjamitima. KHUMRI nisu bili poklonici judejskoh boga Jahvea, već su bili poklonici boga Bela (biblijskog Vala) kojem su KHUMRI podizali hramove (biblijske “visine”) oko kojih su sadili lugove. Tako su mnogi Venjamiti postajali sljedbenici Belovi i stalno su trajale borbe i građanski ratovi između Belovih i Jahveovih sljedbenika.
Kralj JOU, iako porijeklom of KUMRA, je bio sljedbenik Jahveov, a AMBRIJE i njegovi sinovi bili su Belovi sjedbenici. Bel je bog Sunca i svjetlosti. Zemlja KHUMRA zvala se SAMARIA. Pogledajmo keltske riječi u imenu SAMARIA:
 
a) starokeltski (gaelik) SAM = SUNCE (8)
b) starokeltski (gaelik) AR = ZEMLJA, ZEMLJIŠTE, TLO (9)
c) starokeltski (gaelik) IA = OTADŽBINA, DOMOVINA, DRŽAVA (10)
Sunce je SAM jer je SAMAC na nebu, Sunce je SAMO na nebu (asirski: ŠAMAŠ).
 
SAM = SUNCE
AR = ZEMLJA, ZEMLJIŠTE, TLO
IA = DRŽAVA
 
SAM-AR-IA > SAMARIA = ZEMLJA SUNCA, DRŽAVA SUNCA (riječju SAM počinju imena nekih tračkih oblasti: SAMOS, SAMOTRAKIA, SAMAIKA...)
 
         I još jedan citat iz Septuaginte o porijeklu imena SAMARIA:
 
        “24 καὶ ἐκτήσατο ᾿Αμβρὶ τὸ ὄρος τὸ Σεμερὼν παρὰ Σεμὴρ τοῦ κυρίου τοῦ ὄρους δύο ταλάντων ἀργυρίου καὶ ᾠκοδόμησε τὸ ὄρος καὶ ἐπεκάλεσε τὸ ὄνομα τοῦ ὄρους, οὗ ᾠκοδόμησεν, ἐπὶ τῷ ὀνόματι Σεμὴρ τοῦ κυρίου τοῦ ὄρους Σαεμηρών.” (Septuagint, Kings III, 24)
 
Engleski prevod:
 
       “24 And Ambri bought the mount Semeron of Semer the lord of the mountain for two talents of silver; and he built [upon] the mountain, and they called the name of the mountain [on] which he built, after the name of Semer the lord of the mount, Semeron.”
 
Srbski prevod: “I AMBRI kupi planinu SEMERON od SEMERA, vlasnika planine za dva talenta srebra i sagradi (na) planini (grad) i po imenu vlasnika planine SEMER nazva planinu SEMERON.”
 
        Po ovoj biblijskoj priči ime SAMARIA potiče od SEMERIA, a SEMERIJA potiče od imena SEMER. Sad ćemo pokazati kako se i u Bibliji prekraja istina. Počnimo od Vulgate:
 
        “Emitq. Montem Samariæ a Somer duobus talentis argenti: & ædificauit eum, & vocauit nomen ciuitatis, quam extruxerat, nomine Semer Domini montis Samariam.” (11)
 
         U Vulgati ime SEMER izvedeno je od imena SOMER, a po logici od SOMER treba da bude SOMERIA, ali nije SOMERIA, već SEMERIA:
 
SEMER > SEMERON od grčkog Σεμερὼν παρὰ Σεμὴρ (Septuagint, KIGS, III, 16, 24)
 
        Šta je bio stvarni SEMER, čovjek (kao sto tvrdi pisac Bilije) ili nešto drugo? Pocnimo od rijeci SAM, starokeltskog imena Sunca:
 
SAM > SAMAC = SUNCE je SAMO na nebu (asirski ŠAMAŠ).
 
        Sanskritsko SAMĀS ( समास् ) znači BITI, SJESTI, POSMATRATI, VIDJETI. Gdje treba BITI, gdje treba SJESTI da bismo na daleko POSMATRALI i VIDJELI? Treba da idemo na neko uzvišenje, na vis brda, a vis brda je SAMAR. I Sunce ima svoj SAMAR: to je mjesto izlaska Sunca na dugodnevnicu na prvi dan ljeta ili na ljetni SUNCOSTAJ: starokeltsko SÀM znači ODMORIŠTE, POČINAK (12).
 
         Od imena Sunca SAM izvedeno je srbsko SAMAR (vlaški: SAMARU, turski: SEMER, slovenački: SAMÁR, SOMÁR, u Napulju: SARMATARE . (13)
 
         I šta je bilo sa CIMBRIMA ili KUMBRIMA (KHUMRIMA) u SAMARIJI koji su se izmiješali sa Hebrejima Venjamitima? Ratovi su mnoge iselili po svijetu pretopili se u druge narode, mnogi su stradali u borbama sa Jahveovim sljedbenicima Judejima, a od ostatka su nastali SAMARIĆANI, za Judeje uvijek neznabožački narod.
 
         Tako su nekad vijekovima, a možda i cijeli milenijum prije Rimske Republike, drevni Srbi pod imenom KUMRI (KHUMRI) skupa živjeli sa Hebrejima Venjamitima.
……………………………………..
         (1) The Black Obelisk of Shalmaneser III, British Museum in London.
         (2) The Septuagint Version Of The Old Testament, Translated into English, by Sir Lancelot Charles Lee Brenton. Bart. Vol. 1, London: Samuel Bakster And Sons, 1844, pg. 387.
         (3) Biblia Sacra Vulgatae Editionis, Regvm, Liber III, Cap. XVI, 22-23, Romæ, Ex Thypographia Apostolica Vaticana, M. D. XCII, p. 303.
         (4) Ibid, pg. 324.
         (5) Gertrude Emily Altree Coley, The Forgotten Factor in the Palestine Question, Reprinted from the National Message, 1948.
         (6) Cheshire Notes and Queries, Volumes 4, Stockport, “Advertiser Office,” 1884, pg. 187.
         (7) Albert Ross Parsons, Parsifal: The Finding of Christ Through Art; Or, Richard Wagner as Theologian, Apendix, New York & London, G. P. Putnam’s Sons, 1890, p. 78.
         (8) Edward Dwelly, Faclair gaidhlig: a Gaelic dictionary, specially designed for beginners, Vol. 3, Published by: Herne Bay: E. Macdonald & Co, 1902-, pg. 786.
         (9) Edward Dwelly, Faclair gaidhlig: a Gaelic dictionary, specially designed for beginners, Vol. 1, Published by: Herne Bay: E. Macdonald & Co, 1902-, pg. 43.
         (10) Edward Dwelly, Faclair gaidhlig: a Gaelic dictionary, specially designed for beginners, Vol. 2, Published by: Herne Bay: E. Macdonald & Co, 1902-, pg. 535.
         (11) Biblia Sacra Vulgatae Editionis, Regvm, Liber III, Cap. XVI, 22-23, Romæ, Ex Thypographia Apostolica Vaticana, M. D. XCII, p. 303.
         (12) Edward Dwelly, Faclair gaidhlig: a Gaelic dictionary, specially designed for beginners, Vol. 3, Published by: Herne Bay: E. Macdonald & Co, 1902-, pg. 786.
         (13) P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Knjiga III, JAZU, Zagreb, 1973, str.199.

No comments: