Wednesday, May 3, 2017

IMENA ILIRSKIH PLEMENA (III)

Deuri

- deur = kap, suza, kapanje, padanje (14)

Deuri = Padalići. Živjeli su u Livanjskom polju, zoni velikih snježnih padavina i rijeka ponornica. Kroz Livananjsko polje protiče nekoliko ponornica. Najznačajnije su: Sturba, Žabljak, Bistrica, Brina, Plovuča, Jaruga i Ričina.

Dassareti

- dasan = ljut, žestok, gnjevan = dasa (15)
- sar = odličan, sjajan, plemenit, nenadmašan (16)
Dassareatae = Dasare, Dasanovići. Boravili su u epirskoj Albaniji.

Dindari

- din = prijatan, divan (17)
- dar = hrast (18)

Dindari = Divohrastići. Današnja prezimena Dizdari i Dizdarevići potiču od imena Dindara. Keltsko (gaelik) Dīs je ime keltskog boga (Dīs Pater) koji odgovara rimskom Plutu. I gle, sve kao u srbskom jeziku:

1. dis > disaj > disanje;
2. plut-ja > pluća
……………………….
         (14) Edward Dwelly, Faclair gaidhlig: a Gaelic dictionary, specially desi-gned for beginners, Volume 1, Published by: Herne Bay: E. Macdonald & Co, 1902-, p. 331.
         (15) Ibid. p. 312.
         (16) Edward Dwelly, The Illustrated Gaelic Dictionary, specially desig-ned for beginners, Vol. 3, Revised Edition, King’s Road, Fleet, Hants, 1918, p. 791.
         (17) Edward Dwelly, Faclair gaidhlig: a Gaelic dictionary, specially desi-gned for beginners, Volume 1, Published by: Herne Bay: E. Macdonald & Co, 1902-, p. 336.
         (18) R. A. Armstrong, Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, p. 841.

No comments: