Wednesday, May 3, 2017

IMENA ILIRSKIH PLEMENA (I)

        Skoro sva imena ilirskih plemena su iz keltskog jezika. To su zvučna imena koja proslavljaju i veličaju određeno pleme ili opisuju područje u kojem neko pleme živi. Pokazaćemo to na primjerima keltskih (gaelik) riječi.
 
Colapiani
 
- còla = kolac (1)
- pian = nevolja (2)
- colbh = stub, stalak, kolac (3)
- colbhach = iskolčan, na stubovima (4)
 
Colapiani = oni što žive na kočevima, tj. u kućama sojenicama u današnjoj Cazinskoj Krajini (arheološko nalazište Ripač kod Bihaća).
 
Carni
 
- carn = stijena, kamen, kamenolom (5)
 
Karni (Carni) = Stjenovaći, Kamenići. Boravili su na području Istre i Trsta. Istra je od antičkih vremena poznata po kamenolomima (englesko cuarry znači kamenolom, a kažu da je nastalo od francuskog carrier).
 
Catari
- cata = ovčiji kotar (tor) (6)
 
Catari = Kotarci. Živjeli su području današnjeg Gorskog Kotara.
……………………….
         (1) R. A. Armstrong, Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, p. 135.
         (2) Ibid. p. 442.
         (3) Edward Dwelly, Faclair gaidhlig: a Gaelic dictionary, specially designed for beginners, Volume 1, Published by: Herne Bay: E. Macdonald & Co, 1902-, p. 234.
         (4) Ibid.
         (5) Ibid. p. 169.
         (6) Ibid. 173.

No comments: