Wednesday, May 10, 2017

ADRA, ADRIA, ADRIJA I JADRAN

        Čija je riječ JADRAN, kako je nastala i šta znači? O tome kod Skoka piše ovako:

        “Άδρία pisano i Atria dolazi i u Picenumu, danas Atri na ušću rijeke Vernano. Spominje se još "Αδριον δρος i "Αδρά oppidum (Dalmacija). K tome na našem kopnu Adra oppidum (Ptolomej) = Hadre (lat. lokativ, Tabula Peutingeriana) = (sa sufiksom -ense > vlat. -ise) Adrise (Ravennas).Već u starom vijeku bilo je rašireno mišljenje da je Jadransko more dobilo naziv venetskoga Άδρία. Kako se vidi, stari toponim i oronim po kojem je prozvano Jadransko more, nalazi se na obim obalama, i na zapadnom Balkanu i na Apeninu. Misli se (Ribezzo) da je etruščanskog podrijetla.” (1)
 
 
         Toponimi su imena naseljenih mjesta (grč. τόπος), a oronimi su imena planina (grč: όρος). Skok kaže da neki tvrde da su toponim i oronim ADRIA etrurskog (rasenskog) porijekla. To znači da rasensko ADRIA može da ima dva značenja: 1. MJESTO (NASELJE), 2. PLANINA.
 
         Sanskritsko ADRIJA ( अद्रिज ) znači PNANINSKI. Sanskritsko ADRIJA isto je rasenskom ADRIA. Posto su Raseni bili isto što i Tračani, a Tračani isto što i Kelti (Cimerijani) i Iliri (a svi su nekad bili drevni domorodački Balkanci) znači da riječ ADRIA ili ADRIJA vjerovatno još postoji i u nekom od jezika današnjih potomaka Rasena, tj. Tračana, odnosno Kelta, tj. Ilira. I gle: u keltskom je došlo do metateze: glasovna grupa DR zamijenila je mjesta i umjesto ADR postalo je ARD: starokeltski (starogaelik) ARD = VISOK, UZVIŠEN; MOĆAN, VELIK, PLEMENIT, ČUVEN, SAVRŠEN, VRHOVNI; PONOSAN (2). Keltsko (gaelik) ARD, ARDAICH = PLANINA (3)
 
         U irskom gaeliku saučvana je osnova ADR u riječi ADRAE i znači USTAJANJE, DIZANJE. (4) Latinsko ATRIUM izvedeno je od ADRIUM. Ime pelaškog boga DOMATROSA je od DOM-ADROS (dom vatre).
 
         Tursko ARDA znači UVEĆAVATI, RASTI. Otkud ARDA i kod Turaka? Za to postoje četiri razloga: turski narodi su porijeklom od nekoliko sinova Togarminih, od braće Tiroševe. Drugi razlog je što u mnogim narodima postoje stare zajedničke riječi. Treći razlog je što su Turci u Maloj Aziji zatekli mnoštvo potomaka starih Kelta, odnosno Tračana pa čak i Slovena. I četvrti razlog je što su sa Balkana Turci u Tursku odnijeli u svom jeziku i veliki fond srbskih riječi isto kao što je sa Turcima otišao i veliki broj islamiziranih Srba (govore da ih danas tamo ima oko devet miliona).
Pri kraju, kao zaključak, evo i u srbskom jeziku korijen ADRA:
 
        “АДРАМЄРЬCКЬІИ, u području mitropolita solunskog bješe za vremena sv. Save АДРАМЄРCКЬІ episkop. D. 77.” (5)
 
ADRAMERSKIJ (АДРАМЄРCКЬІ, АДРАМЄРЬCКЬІИ) znači BRSKO-PRIMORSKI.
 
         Sve govori da je u drevno vrijeme, prije tračkog istorijskog naziva HELM, Balkan se zvao ADRIA. Šta je najstarije bukvalno značenje riječi ADRIA?
 
          Riječ ADRIA potiče još iz prepotopskih i postpotopskih sumerskih vremena i nalazimo je u asirskom imenu ADRAMELEH (6). To bješe sin asirskog cara Senahirima (Isaija, 37, 37-38; 2. Kralj.19, 37). U tom imenu ADRA znači MOĆ , SJAJ, SLAVA CAREVA (meleh je car) (6). ADRAMELEK je takođe ime jednog od bogova Sefarmvimskih u Samariji (2. Kralj.17,31)  (7).
 
Od ADRA izvedeno je ATRA što je dalo naše VATRA. I gle ovih imena iz Herodotove Istorije sa znacenjem ARTA tj. VATRA:
 
         "ARTABANUS je vjerovatno za ATRABANUS, ili prije ATRAPANUS, i moze biti poredjeno sa Megapanus. Izvedeno je od ATRA ili ADAR, 'vatra'." (8)
 
         Od osnove ARD su imena: Artæeus, Artapatas, Artaphenes, Artasyras, Artaxerxes, Artayctes, Artayntes, Artembares, Artochmes, Artonis, Artoxares, Artabazus, Artachæes; (9)
 
          Od osnove ADR su imena: Atradates, Atrines, Atropates. (10)
 
Staropersijsko ATRINA izvedeno je od ADRINA isto kao što je zendsko ATRA izvedeno od ADRA.
Sve navodi na zaključak da je ADRIA najstarije ime Balkana, starije od tračkog naziva HELM. ADRIA je ZEMLJA VATRE, SJAJNA ZEMLJA, a JADRAN je SJAJNO MORE.
.................................
         (1) P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Knjiga I, JAZU, Zagreb, 1971, str. 744.
         (2) Edward Dwelly, Faclair gaidhlig: a Gaelic dictionary, specially designed for beginners, Volume 1, Published by: Herne Bay: E. Macdonald & Co, 1902-, pg. 44.
         (3) R. A. Armstrong, Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, pg. 831.
         (4) Edward o’Reilli, John O’Donovan, Irish-English Dictionary, Dublin, Published by James Duffy, 1864. pg. 11.
        (5) Đura Daničić, Rječnik iz starina srpskih, Dio prvi, Beograd, Državna štamparija, 1863, str. 5.
       (6) James Austin Bastow, A Bible Dictionary, New Edition, London; Longam, Brown, Green, Longmans, and Roberts, 1859, pg. 69.
        (7) Ibid.
        (8) George Rawlinson, The History of Herodotus, Note A, Volume 3, London, Published by John Murray, 1862, pg. 445.
        (9) Ibid.
       (10) Ibid. pg. 446.

No comments: