Thursday, January 19, 2017

ISTORIJA VAVILONA DO POTOPA

        Berosus (Berossus) vavilonski pisac i sveštenik boga Bela Marduka, početkom trećeg vijeka stare eru piše u svom djelu “Vavilonika” o početku istorije Vavilona:
 
        “Prvi kralj bio je Aloros Vavilonski, Hajdejac sa kojim ništa nije povezano osim da je od božanstva lično bio izabran da bude pastir ljudima. Vladao je deset šarova, što je godinama 36.000 godina; jedan šar je 3600 godina, jedan ner je 600 godina i sos je 60 godina.” (1)
 
         Na prvi pogled vavilonsko (asirsko) “šar” je broj 3600 i tako ga bukvalno tumače ne shvatajući suštinu te riječi. Berosus navodi da je od stvaranja svijeta do Alorosa proteklo 259.200 godina, a od stvaranja do Potopa 691.200 godina. Dužina ovog vremena totalno je zbunila arheologe i istoričare, jer po svim arheološkim nalazima i istorijskim dokazima tolika dužina vremena je prosto nemoguća i ovo vrijeme ostalo je neriješena tajna istorije. I naš Miloš Milojević bukvalno je riječ “šar” ili “sar” shvatio kao broj od 3600 godina (2). Šta je vavilonsko “šar (sar)” saznaćemo iz sljedećih primjera:
 
      a) “šar = riječ sumnjivog značenja, vidi naročito riječ ‘sar’ ” (3),
      b) “sa-ar = šatâru ‘šarati’ (pisati), prodrijeti unutra, svjetlosno uzrastanje, prosvjetljenje” (4)
     
“Šar” znači šarati, tj. pisati. Pisanje se sastoji od slova, a svako slovo je znak, a svaki znak je šara ili šar. Tako broj 3600 godina kao jedan šar u sebi sadrži znak (šar) nečega, sadrži kod, šifru. U tom jednom šaru od 3600 godina po vavilonskom smislu riječi "šar" treba prodrijeti unutar tog broja da bismo riješili kodiranu poruku, a to se može postići samo onostranim, metafizičkim prosvjetljenjem.
Berosus kaže: 1 šar = 3600 godina. Godina ima 365,242 dana, a 3600 godina = 1,314.871,2 dana.
Sad idemo do kodova Velike piramide. Po jednom kodu dužina vremena može da bude predstavljena mjerama dužine i obratno: 1 dan = 2,466586266 cm:
 
         1,314.871,2 dana po 2,466586266 = 3,243.243,243 cm = 32.432,43243 m = 32,43243243 km = dužina svake strane kvadrata ABCDA.
 
Sa stranama dugim po 32,43243243 km površina kvadrata ABCDA je 1051,862674 km². Krug T ima istu toliku površinu, a prečnik kruga T je 36,59609655 km. Tako je 1 šar od 3600 godina pretvoren u geometriju po kodu Velike piramide i dobili smo prečnik kruga dužine 36,59609655 km = 36.596,09655 m = 3,659.609,655 cm.
 
         Rekli smo da je šar kodirani znak. Pošto je po Piramidinom kodu 1 dan = 2,466586266 cm, tako je 3,659.609,655 cm = 1 sar ili 3600 godina. Šta ćemo dobiti ako dužinu od 3,659.609,655 cm podijelimo sa 3600? Pogledajmo:
 
      3,659.609,655 : 3600 = 1016,558238 cm . Koliko je dana u ovih 1016,558238 cm? Izračunajmo:
 
      1016,558238 : 2,466586266 = 412,1316378 dana. I evo nas unutra u Velikoj piramidi: broj 412,1316378 je broj dužine Kraljeve odaje (u inčima). Broj 412,1316378 je kodni znak (šar) za pretvaranje onih 3600 i 36.000 godina u stvarno vrijeme:
 
      3600 godina = 1,314.871,2 dana
 
      1,314.871,2 : 412,1316378 = 3190,415584 dana = 8,735073141 godina.
 
         Prvi vavilonski kralj Aloros vladao je 10 šarova: 10 x 8,735073141 = 87,35073141 godina vlasti kralja Alorosa. Nakon Alorosa Berosus po redu nabraja sljedećih devet kraljeva i ukupno vrijeme svih kraljeva bilježi u 432.000 godina = 157,784.544 dana:
 
      157,784.544 : 412,1316378 = 382.849,8701 dana = 1048,208777 godina trajanja vlasti deset vavilonskih kraljeva od prvog Alorusa do biblijskog potopa. Berosus takođe kaže da je od stvaranje svijeta do Alorusa proteklo 259.200 godina = 94,670.726,4 dana:
 
      94,670.726,4 : 412,1316378 = 229.709,9221 dana = 628,9252662 godina od stvaranja svijeta do Alorusa.
 
         Po Berosusu od stvaranja svijeta do Potopa je 691.200 godina = 252,455.270,4 dana:
 
       252,455.270,4 : 412,1316378 = 612.559,7922 dana = 1677,134043 godina (628,9252662 od stvaranja svijeta do Alorusa i od Alorusa do Potopa 1048,208777 godina).
 
         Tako nam Berosus, vavilonski pisac i sveštenik boga Bela Marduka, početkom trećeg vijeka stare ere po svojim izvorima otkriva da je od stvaranja svijeta do Potopa proteklo 1677,134043 godina. Po Bibliji Septuaginti proteklo je 2242 godine, po Bibliji Mazori je 1656 godina, a po Velikoj piramidi od stvaranja Adama do Potopa je 1656,882 godina. Dakle se Aloros, kao prvi prvi prepotopski vavilonski (sumerski) kralj, ustoličio oko 3600 prije hrišćanske ere.
…………………
        (1) History of Egypt, Chaldea, Syria, Babylonia, and Assyria, by G. Maspero, Volume III, Edited by A. H . Sayce, translated by M. L. McClure; The Grolier Society, London, 1901?-1906, p. 42-43.
         (2) M. Milojević, Odlomci iz istorije Srba, Sveska I, Državna štamparija u Beogradu, 1872, str. 61-62.
         (3) John Dyneley Prince, Materials for a Sumerian Lexicon, Part I, J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung, Leipzig, 1907. p. 310.
         (4) Ib. p. 283.

No comments: