Tuesday, August 2, 2016

PRVI POMEN BOSNE U KRŠTENOJ SRBIJI

 
Srednjovijekovna Bosna
  
Svastika na stećcima  kod Ljiga (gore) i kod Rogatice.
 
Rogatica - Ljig
 
        Šta dokazuje ista svastika isklesana u isto vrijeme kod naroda istog jezika na stećku kod Rogatice i na stećku kod Ljiga? Dokazuje da je to bio isti narod iste vjere: bili su to dvovjerci krstjani, poluvjerci Dušanovog zakonika, koji su od svetosavskih grkoortodoksa, od rimokatolika i muslimana lažno nazvani bogumilima.
 
 
         Prvi istorijski pomen Bosne je u knjizi "Upravljanje državom" ("De Administrando Imperio") vizantijskog cara Konstantina Porfirogenita (Constantine Porphyrogenitus) godine 958. U Glavi 32. ove knjige opisano je područje krštenih Srba u koje spada i oblast Bosna (χοριον Βοσωνα) sa dva naseljena grada: Kotor i Desnik (Κάτερα και το Δεσνήκ).

        "De Administrando Imperio" (citat na grčkom):
 
         „Οτι εν τή βαπτισμένη Σερβλία είσίν κάστρα οίκούμενα' το Δεστινίκον , το Τζερναβουσ κέη, το Μεγυρέτους , το Δρεσνεήκ, το Λεσνήκ, το Σαληνές και εις τo χωρίον Βόσονα το Κάτερα και το Δεσνήκ”.
 
         "De Administrando Imperio" (citat na engleskom):
 
         "In baptized Serbia are the inhabitet cities of Destinikon, Tzernabouskeї, Megyretous, Dresneїk, Lesnik, Salines; and in the teritory of Bosona, Katera and Desnik".
 
         "De Administrando Imperio" (citat na srbskom istovjetan je citatima na crnogorskom, bošnjačkom i hrvatskom):
 
         "U krštenoj Srbiji su nastanjeni gradovi Destinikon, Tzernabouskeї*, Megyretous, Dresnik, Lesnik; i u oblasti Bosna Katera i Desnik."
 
Zaista mi nije jasno kako ovo nekima nije jasno?
 
         Ni sa jedne ni sa druge obale Drine u ono vrijeme nije bilo mržnje na one sa suprotne strane. Mržnja je počela tek kad je Stefan Nemanja riješio da genocidom zatre tradicionalnu crkvu dvovjernih krstjana i stvori svoju državnu crkvu feudalnog stila ondašnje Vizantije.
        Nekoliko vijekova kasnije, islamizacijom jednog dijela krstjana, svetosavizacijom drugog i rimokatolizacijom trećeg dijela, mržnja je raspirivana planski i organizovana iz vjersko-političkih centara ovih triju grupa, a noževa tamo nikad nije falilo. I tako zaigra krvavo kolo crni Avramov Jahve na zemlji bijelih Gomerovih sinova Sunca.

No comments: