Sunday, August 21, 2016

DRAGO SUNCE I DRAGON

        Ovako Skok objašnjava riječ DRAG:
 
        “drag, draga, određeno dragi (Vuk), baltoslavenski i sveslavenski te praslavenski (*dorgu) pridjev, ‘1° (konkretno i objektivno, koje nije općenito u hrv.-srp.) velike cijene, sinonim: skup; pretiosus: dragi kamen (protivno jeftin, v.); 2° (osjećajno, psihološko, koje je općenito) sinonim: mio; drago mi je = milo mi je; У (Dubrovnik) ‘za jelo koje prija’.” (1)
Kao porijeklo riječi DRAG Skok pretpostavlja hipotetičko *DORGU što je netačno.
 
 
         Za riječ TRAG Skok kaže:
 
        “Ie. je korijen *tragh-, koji je zastupljen u lat. trahėre, gal. vertragus “brzonog pas' (tal. veltro, itd.), stir, traig ‘noga’, možda i u got. bragjan ‘trčati’. Prema tome je i trag lat.-kelt.-praslav. leksem” (2). Ni ovo nije tačno!
 
Srbsko TRAG Skok poredi sa latinskim TRAHERE sa značenjem POVUĆI i koje je izvedeno od prostijeg TRAHO koje je u vezi sa grčkim TREKHO (τρέχω, trékhō), za koje tvrde da je od indoevropskog hipotetičkog *tragʰ a sve , kažu, znači VUĆI, IZVUĆI. Nece biti da je ovo “tragʰ” hipotetičko indoevropsko, već postojeće srbsko.
 
         Tvrde da  grčko TREKHO (τρέχω) znači VUĆI, IZVUĆI. Kad se nešto VUČE, često se vučeno RAZVUČE i tako RAZVUČENO bude TRAK, TRAKA. TRAG je postalo od TRAK i TRAG nije hipotetičko indoevropsko *tragʰ, već stvarno srbsko TRAG.
 
 
         Ono iz čega izbija mnogo TRAKA je TRAČNO i najpoznatije takvo mjesto je TRAČNO SUNCE sa svojim TRAKAMA ZRAKAMA. Sta je TRG vec centralno mjesto mnogih TRAKA! Nije li TRGATI postalo od TRAK jer kad nešto TRGAMO, mi ga TRAKAMO, tj. VUČEMO.
Sjetimo se kako su Grci i Rimljani zvali TRAČANE: Grci su ih zvali TRAIKES (Θρᾷκες, Thrāikes), a Rimljani THRACI. Uporedimo grčko TREKHO (τρέχω) i grčko THRAIKES (Θρᾷκες). Zar nisu oblikom slični? Jesu i to ne samo oblikom, već i značenjem i porijeklom!
 
TRAK = TRAKO = TRAČAN = TRAČANI (grčki: Θρᾷκες, latinski: Thraci).
 
Sve je isto: SUNČEV TRAK = SUNČEV ZRAK = SUNČEV TRAG.
 
         I na kraju da se vratimo riječi sa početka teme: DRAG! Od DRAG je DRAGO, DRAGAN, DRAGINJA, DRAGICA, DRAGULJ…Gle, gle: i riječ DRAGULJ izvedena je od DRAG. Poznato je da DRAGULJ BLJEŠTI, zar ne? Koji dio u riječi DRAGULJ nosi značenje BLJESKA? To je riječ RA, najstarije ime SUNCA. Tako je je RA (Sunce) nosilac bukvalnog značenja u riječima DRAG, DRAGO, DRAGAN, DRAGINJ, DRAGICA…
 
        Uporedimo srbsko DRAG i sanskritsko RAGA ( राग ) koje znači ČEŽNJA, STRAST, LJEPOTA, RUMENILO, LJUBAV, SUNCE. I u srbskom DRAG i u sanskritskom RAGA imamo RAG kao isti dio: RA je SUNCE, RAG je SUNČAN, BLJEŠTAV, SUNČEV. Tako je i sa riječju TRAG: RAG – DRAG - TRAG. 
 
Okruženo TRAKAMA Sunce RA postaje TRAČNI TRAKO = DRAKO = DRAGO = DRAGAN = DRAGON = DRAKON = ČEŽNJA, STRAST, BLJEŠTAVOST, LJEPOTA, RUMENILO, LJUBAV, SUNCE!
……………………….
         (1) Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Knjiga I, JAZU, Zagreb, 1971, st. 428.
         (2) Ib. Knjiga II, JAZU, Zagreb, 1973, st. 488.

No comments: