Sunday, July 17, 2016

PELEG - PREDAK PELAZGA

 
 
         PELEG je peti od Noja, četvrti od Sema. Rođoen je 2557. godine i nakon 237 godina života umro 2320. godine. Ime PELEG (Péleg, Páleg) kažu da znači “dio, dioba, podjela”. Značenje su našli u sljedećem citatu Biblije:
 
        “A Arfaksad rodi Salu, a Sala rodi Evera. A Everu se rodiše dva sina: jednom bješe ime Peleg, jer se u njegovo vrijeme razdijeli zemlja, a bratu njegovom ime Jektan.” (Stvaranje,10,24-25)
 
         U vrijeme PELEGOVOG rođenja srušena je vavilonska kula i ondašnjim narodima zemlje Sinare (Šumera, Sumera) razdijeljena je zemlja, te su se odatle razilazili na sve strane. Dakle je to bilo 2557. godine st. ere, u stotoj godini nakon opšteg potopa. PELEG je dobio ime u spomen te diobe naroda i zemlje po narodima, ali ime PELEG ne znaci “dio, dioba, podjela”.
 
        Pri podjeli zemlje, parcele se obilježavaju kamenim međašima zvanim mejnici: mejnik je BELEG (ek.) koji BELEŽI pravac međe kao granice između razdijeljenih parcela. Mejnik je KAMENI BELEG, a kamen je PELA (pélla, πέλλα). Riječ PELA nije iz grčkog jezika: to je riječ potomaka PELEGOVIH, potomaka SEMOVIH. Drevni grad PELA u staroj Makedoniji bio je grad PELAZGA.
 
         BELEG i PELEG znače isto: ZNAK. Tako je isto BELA i PELA, BELAZGI i PELAZGI.
 
         Da li je starija riječ: BELEG ili riječ PELEG? Kako to znati? Znaćemo po jeziku Šumeraca, jer je to stariji jezik sa starijim riječima.
 
        Šumersko BAL znači USPRAVITI, POSADITI (1), a znamo da se svaki BELEG ili PELEG uspravlja i pobija u zemlju. Šumersko BALAG = BALANGU, jednina od BALAGGU “krik rata” (2). BALAG je BELEG na granici zemlje i on je NAPOMENA i OPOMENA na rat strancima koji dođu do granice te zemlje.
 
         Sanskritsko BALATE (BAL) je SPOMENUTI, NAPOMENUTI (engleski: mention). Posađeni BELEG (PELEG) upravo služi za to, baš kao i svaki SPOMENIK. Dakle je od oblika BELEG i PELEG starije sumersko-san-skritska osnova BAL (glasovi B-P isti su po mjestu izgovora i lako prelaze jedan u drugog kad je u pitanju jednačenje po zvučnosti).
 
         PELAZGI su bili Semiti, dakle nisu CIMBRI koji su Jafetovci, što znači da nisu bili Srbi, ali su se krvno izmiješali sa ondašnjim Cimbrima (Srbima), te su krvno dio današnjih Srba, kao što su dio i dijela današnjih Bugara, Bošnjaka, Crnogoraca, Hrvata, Grka i Italijana, pa i dijela današnjih Šiptara.
Pelagonija bijaše matična zemlja istorijskih Pelazga, ali dolaskom Helena helenskim pritiskom Pelazgi su se naseljeljavali po Kananu i po ostrvima Mediterana jugozapadno od Malte (Pelagie Island), te ih je bilo i na podrucju Jadrana.
 
         Poluostrvo PELJEŠAC i ostrvo PELAGOSA (kasnije Pelagruža, današnja Palagruža) pelaški su toponimi. Običajem u načinu sahranjivanja stanovnici Velebita čuvaju spomen na svoje pelaško porijeklo, mada oni toga nisu ni svjesni: sahranjuju je po drevnom hebrejskom običaju: tijelo pokojnika ne polaže se u sanduk, već se umotava u platno, a grobno mjesto se obilježava spomenicima “mirilima”.
……………………….
(1) John Dyneley Prince, Materials for a Sumerian Lexicon, Part I, J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung, Leipzig, 1907. p. 51.
(2) Ib.

No comments: