Sunday, July 17, 2016

COELVEIN I SLOVEN

 
         Imena nekih keltskih plemena koja su naselila Veliku Britaniju: “… called by the ancients ‘Cimbri’, ‘Britones’, ‘Veneti’, ‘Albani’, or by ourselves ‘Cymry’, ‘Lloegrwys’, ‘Gwir Gwynedd”, or ‘Gwent’, or ‘Gwir yr Alban’.” (1) I ovdje jasno stoji da su Albani bili Kelti, a ne Šiptari!
 
         U svojoj knjizi “Gomer ili sažeta analiza jezika i znanja drevnih Kumra” John Williams kaže:
 
        “I believe that all, or at least most of the five preceding classes, where by the ancient Cymry embraced under the general name of ‘Coelvein’, or ‘Coelveini’, and ’Coelveiniau’, which Pughe translates ‘Stones of omen’- stones of testimony – good tidings – the Gospel - honorary rewards.” (2)
 
        “Vjerujem da su svi, ili bar većina pet prethodnih elemenata od drevnih Kumra bili obuhvaćeni pod opštim imenom ‘Koelvein’ ili ‘Koelveini’ i ‘Koelveiniau’, koje Pughe prevodi ‘Kamenje predskazanja’ – kamenje svjedočanstva – dobre vijesti - Jevandjelje – časna odlikovanja.”
 
 
        U pomenutoj knjizi o jeziku i znanju drevnih Kumra John Williams navodi šest elemenata od kojih najmanje pet obuhvata opšti pojam COELVEIN ili COELVEINI:
 
         1. kamen koriste za znakove,
         2. kamenom grade odaje u grobnim tumulusima,
         3. oltari na svetilištima su im od kamena,
         4. podižu kamene stupove,
         5. kamenom prave svete krugove,
         6. greblja su im uz svetilišta i na tumulusima postavljaju velike kamene blokove
 
 
        Šta znači COELVEIN ili COELVEINI?
 
        Velško COEL (3) je riječ složena od CO-EL. Velško CO znači KRUŽNO UDUBLJENJE (rotundity, en.) i to je opis NEBA. Velško EL (4) je RAZUM, DUH i to je opis BOGA. Tako velško COEL izvorno znači NEBESKI RAZUM (DUH).
 
         Velško COELVEIN (COELVEINI) bukvalno znači RAZUM (DUH) NEBESKOG KRETANJA.
 
Velško COEL na engleskom prevodu znači OMEN:
 
OMEN = SIGN = ZNAK = SLOVO
COELVEIN = COELVEINI = SLOVEN = SLOVENI = oni koji je postavljaju KAMEN kao ZNAK KRETANJA Sunca.
 
         Riječi COELVEIN (COELVEINI) i SLOVEN (SLOVENI) jesu sinonimi istog značenja. Sloveni nisu bili jedan kompaktan narod, već slična  religija i slični običaji mnoštva kimbrijskih plemenskih naroda.
 
         Dakle je podjela Cimbra, Gomerovih potomaka od unuka mu Taura, na neslovenske i slovenske narode pogrešna i podjelu je napravila crkva, tj. Vatikan i Konstantinopolj.
…………………………..
         (1) John Williams, Gomer, or a brief Analisis of the Language and Knowledge of the Ancient Cymry, Appendix No. 2, Huges and Butler, London, 1854, p. 197.
         (2) Ibid, Appendix No. 3, p. 201.

No comments: