Friday, June 10, 2016

ISTORIJSKO PORIJEKLO SRBA

 
Ovdje ćemo pokazati istorijske dokaze a su Srbi porijeklom od Taura, zvanog Tulmez, Tilmak, Tilmik, Talmiz i Tiroš.  Taur je sin Togarmin, unuk Gomerov, praunuk Jafetov, čukununuk Nojev.

        “According to the genealogy in Genesis, Gomer is the eldest son of Japhet. This name is without doubt Semitic term for the population on the north shore of the Pontus, who were known to th Greeks as Cimmerians.” (1)

        “Računajući po genealogiji Knjige stvaranja, Gomer je najstariji Jafetov sin. Ovo ime bez sumnje je semitsko ime za populaciju na sjevernoj obali Ponta, koji je poznat Grcima kao Cimeri.”
 

        “The Cimmerians, who arrived in Asia Minor (the Tauri on the peninsula which was named after them, ..." (2)

        “Cimeri, koji su stigli u Malu Aziju (Tauri) na poluostrvu koje je po njima dobilo ime…” 

        “And those Cimmerians whom they also call Trerans (or some tribe or other of the Cimmerian)…” (3)

        “I ovi Cimeri koje oni takođe zovu Trerima (ili dio plemena ili neke od Cimera…”

        “The next tract of country was occupied by Treres, who were also Thracians;…” (4)

         “Sljedeći dio zemlje bio je zauzet  od Trera, koji su Tračani…”

        “Since the Treres, a Thracian nation, are always mentioned in connexion with the Cimmerians, and it is ascertained that Thracian tribes possessed the western coast of Pontus from the Thracian Bosphorus northwards as far as the mouth of Danube…” (5)

        "Od Trerea, tračkog naroda, uvijek se spominje veza sa Cimerima, te je utvrđeno da tračka plemena posjeduju zapadne obale Ponta od Tračkog Bospora prema sjeveru sve do ušća Dunava ..."

        “At a later time Cimmerians were identified with the Germanic Cimbri and the Celtic Kymri.” (6)

        “U kasnije vrijeme Cimeri su identifikovani sa germanskim Cimbrima i Keltima Kumrima.”

        “The names of the kings of the Bosporus correspond with Thracian names; and this fact in connection with the circumstance that there was a Thracian tribe termed Treres, connected with the Cimmerians has been adduced to prove that the Cimmerians where Thracians...”. (7)

“Imena kraljeva Bosfora odgovaraju tračkim imenima; i ovaj  fakt u vezi sa okolnošću da je tamo bilo tračko pleme Treri, vezano  sa Cimerima, zaključak je da su Cimeri bili Tračani.”

“Posidonije se prvi pojavljuje sa ukazivanjem da su Cimbri isti narod kao Cimeri.” (8)

        “The ancestor of the Phrygians remained on the table-land of Asia Minor, those of the Thracians went further to the north-west, towards Bithynia, over the Bosporus, which the Greeks named after the Thracians; and beyond the strait they inhabitet the land under the Balkan from the Black Sea to the shores of the Adriatic.” (9)

       “Preci Briga ostaju na stolnoj zemlji Male Azije, ovi od Tračana odoše dalje na sjeverozapad, prema Vitiniji, preko Bospora, kojeg su Grci nazvali po Tračanima; i iza tjesnaca oni naseljavaju zemlji na Balkanu od Crnog mora do obala Jadrana ".
 
        “And the Phrygians themselves are Brigians, a Thracian tribe, as are also the Mygdonians, the Bebricians, the Medobithynians, the Bithynians, and the Thynians, and, I think, also the Mariandynians. These peoples, to be sure, have all utterly quitted Europe, but the Mysi have remained there.” (10)

“I Frizi, koji sebe zovu Brigima, Tračko pleme, takođe su  Migonijani, Bebrikani, Medovitijani, Vitini i Dinijani, i, ja mislim, tkođe Marijandini. Ovi narodi, zasigurno drže cijelu kompletnu Evropu, ali Mizi ostaše tamo.”
 
       Dakle: Cimeri su Tračani i Brigi su Tračani; Cimeri su Cimbri, Cimbri su Kumri, Kumri su Kelti, a Kelti su Srbi.

……………………………
(1)  Max Duncker, The History Of Antiquity, Volumes I, Printed by Richard Bentley & Son, London, 1877, p. 547.
(2)  Ib. p. 546.     
      (3) Strabo, The Georaphy, 1, 3, 21.
      (4) Ib. 13, 1, 8.
      (5) Max Duncker, The History Of Antiquity, Volumes I, Printed by Richard Bentley & Son, London, 1877, p. 546.
      (6) Ib. p. 542.
      (7) Sir William Smith, A Dictionary of Greek and Roman Geography, Volume I, London, 1872, p. 624
     (8) Ib.
     (9) Max Duncker, The History Of Antiquity, Volumes I, Printed by Richard Bentley & Son, London, 1877, p.  p. 524.
     (10) Strabo, 7, 3.

No comments: