Thursday, March 17, 2016

BATINA

Bat, batovi i batine.
 
        U prošla vremena kad čovjek krene kroz selo ili krene na daljnji put, ponese sa sobom štap kojim bi se branio od pasa ili nekih drugih nasrtljivaca. Štap je sinonim za pojam BATINA.
 
        Svaki vladar ima BATINU u ruci kojom STITI svoju vlast UDARAJUĆI one koji se protive. Da vladarskoj BATINI daju neko uzvišenije značenje napravili su je od zlata i izmislili joj zvučna simbolična imena kao skiptar, steg, žezlo. Kod panonskih i balkanskih Kelta poglavica se ...zvao BATUN ili BATO, jer je BATINU VLASTI imao u ruci.
 
        Riječ BATINA zadržala se u još nekim jezicima u sljedecim oblicima: BAT (engleski), BAT (gaelik), BATA (irski), BATARAZ (bretonski). Normansko BATANT znači UDARATI, TUĆI, a to isto znače i ostale nabrojane riječi.
 
        Korijen riječi BATINA je BAT-, ali lingvisti ne mogu da joj nađu etimološko porijeklo, te pretpostavljaju da je izvedena od latinskog BATERE, BATUERE (neki to pišu kao BATTUERE) i svi tvrde da to znači UDARATI, TUĆI (talijanski BATTERE).
 
        Međutim, mada BATINA služi za UDARANJE, riječ BATINA nije nastala od latinskog BATUERE, nego se radi o mnogo, mnogo starijem izvoru. Pogledajmo priloženu sliku: sve BATINEi imaju okruglu “glavu” na vrhu. I srednjovijekovne topovske kamene “granate” su svojevrsne "glave", tj.  kugle.
 
        Kanariski (Canarese/Kannada) jezik je ogranak sanskrita i njime govori oko 40 miliona žitelja Indije dravidskog porijekla. I gle: kanarisko BATU (1) znači okruglo, a kanarisko BATTA (2) znači krug, kugla, globus, sfera. I to je pravo etimloško porijeklo i osnovno značenje korijena BAT- u riječima BATINA, BAT, BATA, BATARAZ. BATANT, BATUERE, BATTERE, BATERIJA. Značenje UDARATI, TUĆI postalo je kasnije izvedeno po načinu upotrebe, a ne po izgledu BATINE (kako bi trebalo biti).
……………………..
        (1) Rev. W. Reeve, A Dictionary, Canarese and English, Revised, Corrected and Enlarged by Daniel Sanderson, Wesleyan Mission Press, Bangalore, 1858, pg. 699.
        (2) Ib.

No comments: