Thursday, January 28, 2016

BABA JAGA I JAGORČEVINA

        Ni jedno srbsko (slovensko) prehrišćansko božanstvo nije od crkve i crkvenih ljudi toliko izvrgnuto ruglu i podsmijehu kao boginja BABA JAGA. Toliko je grdnih laži smisljeno o BABA-JAGI, da je to i sramota i grehota.
 
         Petar Skok kaže:
 
        “baba f ‘stara žena, djedova žena; u prenesenom značenju prema bavljenju s djecom: dadilja’. Pokazuje udvostručenje (reduplikaciju) istog sloga kao ‘mama’, ‘tata’, internacionalne djetinje riječi. Riječ je prastara. Ide u baltoslavensku zajednicu kako dokazuju litavski ‘boba’, lotiški ‘baba’).” (1)
 
Riječ BABA je prastara riječ iz baltoslovenske jezičke grupe, nije dakle turcizam. U srednjoj Bosni i dan-danas neki muslimani BABU zovu MAJKA, neki Srbi BABU zovu STARAMAJKA, jer je PRAPREDAK, PRABABA.
 
         Pogledajmo i ovaj zapis o BABI:
 
        “Baba straca zvala uz vrbopuc, a starac joj se odazvao uz vinober. Baba deda u proleće na megdan zove, a ded babu opet zove čak o jeseni.” (2)
 
Ovdje vidimo da BABA predstavlja ženski oplodni princip proljeća, a zašto pokazaćemo na primjerima koji slijede.
 
         U baskijskom jeziku BABA je AMONA (sjetimo se da je vrhovni bog Sunca kod drevnih Egipćana bio AMON): AMON je bog Sunca (muški oplodni princip), a AMONA samo može biti žena AMONOVA (ženski oplodni princip). U katalonskom BABA je AVIA (àvia), a znamo da AVA (ABA) u mnogim jezicima znači OTAC. 
        Ilirsko BABO (3) znači OTAC. I Srbi, kao potomci Ilira, oca su zvali BABO, naročito snahe i ni to nije turcizam, već internacionalna riječ koja je u obliku ABI (4) zabilježena i čak i kod plemena Olamentke u Kaliforniji. BABO je OTAC, BABA je MAJKA.
 
Baba Jaga
 
         Ko je BABA JAGA?
 
         U sanskritu JAGAT je BILJE i neka nam ta riječ bude vodilja!
 
         I evo riječi i iz jezika Kanarisa (Kannada,/Canarese/Kanarese language), dravidskog narod južne Indije i čiji su preci nekad bili savremenici Arijaca koji u Indiju donesoše i ostaviše sanskritske Vedeska spise (5):
 
JAGALI, JAGILI, JAGULI = NAPREDAK, RAST;
JAGISU = SJAJ, BLJEŠTAVOST, ISKRIČAVOST;
JAGAJJISU = SJAJ, SUNCE;
JAGUNE = SUNCE;
JAGACH-CHAKSHU = OKO VASIONE (SUNCE);
JAGAJ-JANA = NAROD VASIONE (ČOVJEČANSTVO);
JAGAN-MAYA, JAGAN-MURTI = BOG, DUŠA SVIJETA;
JAGAJ-JYUTI (JAGAN-JYOTI) = SVJETLO VASIONE, SUNCE, MJESEC;
JAGAT-KARTA (JAGAT-PATI) = BOG VASIONE, BOG;
YAGAN-MAJA = BTAHMA, STVORITELJ;
JAGATI = ZEMLJA
 
Kanarisko JAGAN-MATE = MAJKA SVIJETA (PARVATI).
 
Sve iznad nabrojane riječi u svom korijenu sadrže korijen JAG- i sva njihova značenja odnose se na SVJETLOST, SUNCE, VATRU, DUŠU i BOGA. Korijen JAG zadržao se u našim narodnim imenima: JAGO, JAGICA, a tu je i svima omiljena JAGODA. Jasno je dakle da je BABA JAGA MAJKA ZEMLJA, VELIKA MATER ZEMLJA.
 
Jagorcevina je jagor Kevina.
 
         I na kraju zapečatimo ovu priču istinom pomoću srbske riječi JAGORČEVINA. To je složenica od riječi JAGOR + KEVINA. U ovoj riječi u nekom vremenu desila se palatalizacija (K > Č ), a prvobitni oblik bio je JAGOR KEVINA i od JAGOR KEVINA danas imamo ime biljke JAGORČEVINA.
 
JAGOR KEVINA je SVJETLOST KEVINA, VATRA KEVINA, SJAJ KEVIN. A ko je KEVA? To je brigijska VELIKA MATER KEVA poznata pod raznim zapisanim oblicima imena KIBELA.
…………………………..
(1) P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, JAZU, Zagreb, 1971, pg. 198
(2) Djura Daničić, Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Dio I, JAZU, Zagreb, 1880-1882, str.128.
(3) Proceedings of the Philological Society for 1852 and 1853, Volume 6, London, 1854, pg. 198.
(4) Ib.
(5) Rev. W. Reeve, A Dictionary, Canarese and English, Revised, Corrected and Enlarged by Daniel Sanderson, Wesleyan Mission Press, Bangalore, 1858, p. 443.

No comments: