Saturday, January 30, 2016

AMONOV MONOGRAM

 
Pričesni hljeb (prosfora).
 
         Na pričesnom hljebu (prosfori) nalazi se monogram za koji ortodoksni prvosveštenici tvrde da znači ime MARIJA, ali pošto se uz monogram nalazi još simbola koji nikakve veze za Marijom nemaju, slovo po slovo uz objašnjenje pomenutih simbola pokazaćemo šta taj monogram uistinu znači.
 
Amonov monogram.
 
         Monogram se sastoji od slova: A-M-O-N. Iznad monograma je solarni krst, jer je Amon bio bog Sunca. Slovo A je kao piramida, a znamo da vrh piramide pripada Suncu.
 
         Koplje sa desne strane trebalo bi da predstavlja ono koplje kojim je Hrist proboden na krstu. Koplje svojim strelastim vrhom pokazuje pravac podizanja Sunca od istoka. Sunce je vreli muški princip koji se podiže i snagom vreline oplođava.
 
         Na suprotnoj strani od koplja je štap sa mokrom spužvom na vrhu i to je simbolično prikazan Mjesec na zapadnoj strani neba. Mjesec je mokri ženski princip koji treba da bude oplođen.
 
         Po dvije crtice uz simbole Sunca i Mjeseca jesu četiri godišnja doba: dva uz Sunce su zima i proljeće, jer u se njima Sunce, kao vreli muški oplođavajući princip, podiže od juga ka sjeveru i podignuto Sunce začinje godišnji rod prirode.
 
         Dvije crtice uz simbol Mjeseca su ljeto i zima kad Sunce pada ka jugu (nakon oplodnje muški princip izgubio snagu i pada), a Mjesec se penje ka sjeveru (ženski princip jača, donosi rod godine i počinje da stvara novu mokrinu za sljedeći ciklus oplodnje i rađanja).
 
         I zato, ne samo zbog ovoga, često se pitam da li su prvosveštenici hrišcanske crkve iste vjere sa običnim hrišćanskim sveštenstvom i vjernicima.

Thursday, January 28, 2016

BABA JAGA I JAGORČEVINA

        Ni jedno srbsko (slovensko) prehrišćansko božanstvo nije od crkve i crkvenih ljudi toliko izvrgnuto ruglu i podsmijehu kao boginja BABA JAGA. Toliko je grdnih laži smisljeno o BABA-JAGI, da je to i sramota i grehota.
 
         Petar Skok kaže:
 
        “baba f ‘stara žena, djedova žena; u prenesenom značenju prema bavljenju s djecom: dadilja’. Pokazuje udvostručenje (reduplikaciju) istog sloga kao ‘mama’, ‘tata’, internacionalne djetinje riječi. Riječ je prastara. Ide u baltoslavensku zajednicu kako dokazuju litavski ‘boba’, lotiški ‘baba’).” (1)
 
Riječ BABA je prastara riječ iz baltoslovenske jezičke grupe, nije dakle turcizam. U srednjoj Bosni i dan-danas neki muslimani BABU zovu MAJKA, neki Srbi BABU zovu STARAMAJKA, jer je PRAPREDAK, PRABABA.
 
         Pogledajmo i ovaj zapis o BABI:
 
        “Baba straca zvala uz vrbopuc, a starac joj se odazvao uz vinober. Baba deda u proleće na megdan zove, a ded babu opet zove čak o jeseni.” (2)
 
Ovdje vidimo da BABA predstavlja ženski oplodni princip proljeća, a zašto pokazaćemo na primjerima koji slijede.
 
         U baskijskom jeziku BABA je AMONA (sjetimo se da je vrhovni bog Sunca kod drevnih Egipćana bio AMON): AMON je bog Sunca (muški oplodni princip), a AMONA samo može biti žena AMONOVA (ženski oplodni princip). U katalonskom BABA je AVIA (àvia), a znamo da AVA (ABA) u mnogim jezicima znači OTAC. 
        Ilirsko BABO (3) znači OTAC. I Srbi, kao potomci Ilira, oca su zvali BABO, naročito snahe i ni to nije turcizam, već internacionalna riječ koja je u obliku ABI (4) zabilježena i čak i kod plemena Olamentke u Kaliforniji. BABO je OTAC, BABA je MAJKA.
 
Baba Jaga
 
         Ko je BABA JAGA?
 
         U sanskritu JAGAT je BILJE i neka nam ta riječ bude vodilja!
 
         I evo riječi i iz jezika Kanarisa (Kannada,/Canarese/Kanarese language), dravidskog narod južne Indije i čiji su preci nekad bili savremenici Arijaca koji u Indiju donesoše i ostaviše sanskritske Vedeska spise (5):
 
JAGALI, JAGILI, JAGULI = NAPREDAK, RAST;
JAGISU = SJAJ, BLJEŠTAVOST, ISKRIČAVOST;
JAGAJJISU = SJAJ, SUNCE;
JAGUNE = SUNCE;
JAGACH-CHAKSHU = OKO VASIONE (SUNCE);
JAGAJ-JANA = NAROD VASIONE (ČOVJEČANSTVO);
JAGAN-MAYA, JAGAN-MURTI = BOG, DUŠA SVIJETA;
JAGAJ-JYUTI (JAGAN-JYOTI) = SVJETLO VASIONE, SUNCE, MJESEC;
JAGAT-KARTA (JAGAT-PATI) = BOG VASIONE, BOG;
YAGAN-MAJA = BTAHMA, STVORITELJ;
JAGATI = ZEMLJA
 
Kanarisko JAGAN-MATE = MAJKA SVIJETA (PARVATI).
 
Sve iznad nabrojane riječi u svom korijenu sadrže korijen JAG- i sva njihova značenja odnose se na SVJETLOST, SUNCE, VATRU, DUŠU i BOGA. Korijen JAG zadržao se u našim narodnim imenima: JAGO, JAGICA, a tu je i svima omiljena JAGODA. Jasno je dakle da je BABA JAGA MAJKA ZEMLJA, VELIKA MATER ZEMLJA.
 
Jagorcevina je jagor Kevina.
 
         I na kraju zapečatimo ovu priču istinom pomoću srbske riječi JAGORČEVINA. To je složenica od riječi JAGOR + KEVINA. U ovoj riječi u nekom vremenu desila se palatalizacija (K > Č ), a prvobitni oblik bio je JAGOR KEVINA i od JAGOR KEVINA danas imamo ime biljke JAGORČEVINA.
 
JAGOR KEVINA je SVJETLOST KEVINA, VATRA KEVINA, SJAJ KEVIN. A ko je KEVA? To je brigijska VELIKA MATER KEVA poznata pod raznim zapisanim oblicima imena KIBELA.
…………………………..
(1) P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, JAZU, Zagreb, 1971, pg. 198
(2) Djura Daničić, Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Dio I, JAZU, Zagreb, 1880-1882, str.128.
(3) Proceedings of the Philological Society for 1852 and 1853, Volume 6, London, 1854, pg. 198.
(4) Ib.
(5) Rev. W. Reeve, A Dictionary, Canarese and English, Revised, Corrected and Enlarged by Daniel Sanderson, Wesleyan Mission Press, Bangalore, 1858, p. 443.

RIJEČ "AMBAR" (ETIMOLOGIJA)

Ambar
 
         Riječ AMBAR je složenica od dvije proste riječi: AM + BAR. Već smo objasnili da riječ AM znači ZAŠTITNIK, ČUVAR. Sada ćemo pokazati šta znači riječ BAR.
        U gaelik jeziku, jeziku Skota, riječ BAR znači HLJEB*. U velškom jeziku BAR** takođe znači HLJEB, te bi po ovim primjerima AMBAR značilo ZAŠTITNIK HLJEBA, ČUVAR HLJEBA.
 
         Prisustvo riječi BAR u srbskom jeziku zabilježili su i Vuk (vidi: Vuk Steph. Karadschitsch, Lexicon, Serbico – Germanico – Latinum, Belgradi, in Thipographia Regni Jugoslaviae, 1935, str. 16) i Daničić u svojim Rječniku:
 
 
         "1. BAR, m. milii genus, neko žito kao proso. - dolazi kod XVII vijeka između rječnika u Mikaljinu, Belinu, Bjelostijenčevu, Stuličevu (u sva četiri 'panicum'), u Vukovu (,milii genus, 'nekakvo vrlo sitno i žuto žito kao proso; kažu da bi se čovjek mogao u ovo žito udaviti kao u vodu'; tomu se dodaje da se govori po jugozapadnijem krajevima). - a je umetnuto mjesto staroga Ѣ. - Od kor. 'bhar', dizati, nositi, čuvati, hraniti, od koga je i 'brati' i 'brašno'. - Bar, 'setaria Beau'. Šloser-Vukot. flora 1211. 'setaria glauca' i 'setaria italika'. Čas. čes. muz. 1852. 2, 46. B. Šulek, im. 10. Sijala je baba bar, da je babi zauvar. Nar. pos. vuk. 284. Sije se ... proso, pirevina i bar. Zemj. bos. 5. ima ga i u Hercegovini. N. Dučić. Bar bijeli, crljeni. B. Šulek, im. 481. " ***
 
         BAR je ŽITO, a u gaeliku i velškom riječ se odnosi na HLJEB, a to znači da je srbsko BAR u svom porijeklu i značenju starije, jer je u semantičkom smislu preciznije i od gaelika i velškog oblika.
Tako naziv AMBAR znači ZAŠTITNIK ŽITA, ČUVAR ŽITA.
..................................
         *R.A. Armstrong, A. M.Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, pg. 51.
 
         **Ellis Jones, A new pocket dictionary of the Welsh and English languages: Geiriadur llogell cymreig a seisonig; Cearnarfor, Cyhoeddwid Gan William Potter & Co, 1840, pg.
 
         ***Đura Daničić, Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Dio I, JAZU, Zagreb, 1880-1882, str. 180.


Wednesday, January 27, 2016

AMON I AM

Amon
 
         Amon je vrhovni egipatski bog Sunca, a njegov kult traje negdje između 2000 - 1800. godine stare ere. Kao bog Sunca on je ZAŠTITNIK i ČUVAR Egipta.
 
         Ime AMON sastoji se od dvije riječi: AM-ON. Poznato je da je ON u Egiptu bilo ime Sunca, dakle ostaje da nađemo šta znači riječ AM, a ni to neće biti teško, jer je ta riječ sačuvana i gaelku (jeziku Škota) i u srbskom, a kao korijen riječi sačuvana je i u velškoj riječi AMBAIS*.
 
Am na konju.
 
AMA** (gaelik) = dio konjske opreme koji se koristi kad je konj upregnut.
AM (srbski) = AM sa značenjem kao i u gaeliku.
 
         Svrha AMA je da posluži kao sredstvo koje će konja ZAŠTITITI i SAČUVATI od ozljeda pri radu, jer da se koristi uže, ono bi se pod pritiskom vuče upilo u kožu konja i trenjem bi je ozlijedilo do krvarenja, a pošto je AM mnogo širi i mekši od užeta, pritisak se raspoređuje na veću površinu tijela i tako konj biva ZAŠTIĆEN i SAČUVAN od povreda. Dakle AM znači ZAŠTITA, ČUVANJE, te se tako riječ AM kao korijen nalazi i u velškoj riječi AMBAIS koja znači ZAŠTITNIK, ČUVAR.
 
Amber (ambar).
 
         Sa istim značenjem AM se nalazi i u riječi AMBAR, jer je u njemu žito ZAŠTIĆENO i tu se ČUVA; nalazi se i u riječi AMAJLIJA jer je i ona ZAŠTITNIK i ČUVAR onoga ko je nosi. AM je i u riječi AMBER (AMBAR), jer je u njemu SAČUVANO i od propadanja ZAŠTIĆENO sve što se u njemu nalazi.
 
         I tako ime AMON znači ZAŠTITNIK SUNCE, ČUVAR SUNCE.
...............................
*Ellis Jones, A new pocket dictionary of the Welsh and English languages: Geiriadur llogell cymreig a seisonig; Cearnarfor, Cyhoeddwid Gan William Potter & Co, 1840, pg. 11.
 
**Robert Archibald Armstrong, A. M.Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, pg. 20.

RIJEČI I "NAUČNI" RJEČNICI

Ambar
 
         Pošto su nekad u dalekoj starini svi ljudi na Zemlji bili jedan narod, govorili su jednim jezikom i da je to tačno dokaz su zajedničke stare riječi u jezicima mnogih naroda širom bijela svijeta.
 
        Na jednom primjeru pokazaćemo koliko je zvanična nauka o jeziku nepouzdana i vrlo, vrlo često netačna u nekim svojim tvrdnjama, ali joj neiskusni, neupuceni (i sa njima nuki i glupi) vjeruju kao u apsolutnu istinu.
 
         Evo riječi AMBAR. Nas su naučili i u svoje zvanične knjige napisali da je to turska riječ i to je postalo zakon, amin! Ko se usudi da kaže da to nije turska, već srbska riječ, biće podvrgnut ismijavanju i vrijeđanju. Evo pogledajmo šta o riječi AMBAR piše Skoku svom "Etimologijskom rječniku":
 
         "âmbar (Vuk) = âmbar (Kosmet) = hambar m, sinonim žitnica, potvrđeno od 16.v. Sa istoka prodire na zapad i potiskuje domaću riječ. Također toponim. Odatle su izvedenice: augmentativ ambarına, deminutiv ambar če (Kosmet) i oznaka mjesta, gdje je nekada bio ambar: ambarište (v. sufiks -ište). U igri se upotrebljavaju i glagoli ambàrati impf, i ambarnuti pf. Opći je balkanski turcizam perzijskog podrijetla (perz. änbm jamb- 'šupa', postverbal od glagola änbaštän 'nagomilati', = ambar u turskom izgovoru), potvrđen u bugarskom, rumunjskom, arbanaskom jeziku (K)ambar, novogrčkom αμπάρι (u istom značenju). Korsch ga izvodi od ar. anbãr, pi. oânibr 'spremnica, komora za hljeb'." (Petar Skok, Etimologijski rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, JAZU, Zagreb, 1971)
 
         Skok tvrdi da je rijec AMBAR balkanski turcizam porijeklom od persijskom "änbm jamb- šupa". I šta je uopšte sintagma "balkanski turcizam"? Ako je turcizam, onda je turski turcizam, ne može biti balkanski turcizam, nego se pod izrazom "balkanski turcizam" sve stare srbske riječi svjesno kradu od Srba i trpaju u turski ambar. Skok navodi kako neki Korsch izvodi tu riječ od arapskog "anbar" što je, kaže, "spremnica, komora za hljeb". Eto, to je zvanična, sveta "naučna" etimologija i etimolozi koji su djelimično i neznalice, ali su najčešće veliki lazovi, naročito kad o Srbina i srbskom jeziku govore (znamo i zašto to rade).
 
        I na kraju pogledajmo riječ AMBARA u jeziku Kanarisa (Kannada, Canarese/Kanarese), dravidskog naroda iz južne Indije: AMBARA* znači GOMILA ŽITA, MJESTO USKLADIŠTENOG ŽITA i to nije Skokov balkanski turcizam, već drevno srbsko AMBAR.
 
         Otkud riječ AMBARA u jeziku naroda južne Indije (po raširenosti njihov jezik je 32. u svijetu)? Da to nije, možda, "indijski turcizam"? Ne, to samo može biti ili riječ nekad zajedničkog ljudskog jezika, ili su tu riječ Dravidi primili od Arijaca koji su u starini vladali dravidskim narodima.
.......................................
*(Rev. W. Reeve, A Dictionary, Canarese and English, Revised, Corrected and Enlarged by Daniel Sanderson, Wesleyan Mission Press, Bangalore, 1858, p. 20)

Monday, January 25, 2016

RIJEČI SRBSKOG JEZIKA U BOŽIJEM STVARANJU SVIJETA

1-2. Značenje riječi “JEDAN” i "DVA"
 
 
        “U početku stvori Bog nebo i zemlju. A zemlja beše bez obličja i pusta, i beše tama nad bezdanom; i duh Božji dizaše se nad vodom. I reče Bog: Neka bude svetlost. I bi svetlost. I vide Bog svetlost da je dobra; i rastavi Bog svetlost od tame. I svetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć. I bi veče i bi jutro, dan PRVI."
                                                                                                                              (Stvaranje, 1, 1 - 5)
 
Dan PRVI = dan JEDAN
 
ED, EDAN, EDAR (u fizici ETAR) je nebeska voda, prazemlja = JEDAN = POČETNA TVAR, POČETAK.
 
DVA = DUA = DUALIZAM (duhovno i materijalno koji su povezani: DUH i VODA, = NEBO I ZEMLJA = SVJETLOST I TAMA, DAN I NOĆ (arapsko “duʿāʾ znači “poziv na molitvu”).
 
Ovdje vidimo da se u JEDNOM nalaze DVA, tj. u JEDNOM je DUALIZAM. Riječ JEDAN ima metafizičko-filozofski smisao.
 
Riječ JEDAN = JE DAN = SVJETLOST = VID = ZNANJE.
Riječ DVA znači DVOJNOST, DUALIZAM JEDNOG.
 
3. Značenje riječi “TRI”
 
         “Opet reče Bog: Neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi seme, i drvo rodno, koje rađa rod po svojim vrstama, u kome će biti seme njegovo na zemlji. I bi tako. I pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi seme po svojim vrstama, i drvo, koje rađa rod, u kome je seme njegovo po njegovim vrstama. I vide Bog da je dobro. I bi veče i bi jutro, dan TREĆI.” (Stvaranje, 1, 11-13)
 
Dan TREĆI = dan TRI
 
 
Srbsko TRINA znači TRAVA, BILJE. Starobrigijsko TRE je DRVO, u srbskom TRISKA (ik.), TRESKA (ek.) ili TRIJESKA (ijek.); u engleskom TREE.
 
TRI > TRINA
Riječ TRI znači BILJE.
 
4. Značenje riječi “ČETIRI”
 
         “Potom reče Bog: Neka budu videla na svodu nebeskom, da dele dan i noć, da budu znaci vremenima i danima i godinama; I neka svetle na svodu nebeskom, da obasjavaju zemlju. I bi tako. I stvori Bog dva videla velika: videlo veće da upravlja danom, i videlo manje da upravlja noću, i zvezde. I postavi ih Bog na svodu nebeskom da obasjavaju zemlju. I da upravljaju danom i noću, i da dele svetlost od tam...e. I vide Bog da je dobro. I bi veče i bi jutro, dan ČETVRTI.” (Stvaranje, 1, 14-19)


Dan ČETVRTI = dan ČETIRI
 
Sanskritsko CHATVARA ( छत्त्वर ) znači KUĆA. U srbskom ČATRLJA je MALA KUĆA, KUĆERAK.
 
Stvaranjem Sunca stvoren je Sunčev sistem, koji je KUĆA svih planeta Sunčevog sistema, pa i planete Zemlje. Sve planete čine ČETU (družinu, porodicu, rod) planeta i sve borave u jednoj KUĆI.
Tako ČETIRI znači KUĆA (STAN).
 
5. Značenje riječi “PET”
 
         “Potom reče Bog: Neka vrve po vodi žive duše, i ptice neka lete iznad zemlje pod svod nebeski. I stvori Bog kitove velike i sve žive duše što se miču, što provrveše po vodi po vrstama svojim, i sve ptice krilate po vrstama njihovim. I vide Bog da je dobro; I blagoslovi ih Bog govoreći: Rađajte se i množite se, i napunite vodu po morima, i ptice neka se množe na zemlji. I bi veče i bi jutro, dan PETI.” (Stvaranje, 1, 20-23)

Dan PETI = dan PET


PET = PETLJA, ZAPETA = KOPČA, SPONA, SPOJ. Broj PET povezuje DVA JEDNAKO VAŽNA DIJELA u jednu cjelinu od DESET.

Sva bića su SPONA, SPOJ elemenata zemlje, vode, vazduha i vode. Kitovi žive u vodi i dišu na pluća i to je samo jedna od tih SPOJNIH PETLJI.

Riječ PET znači SPOJ, SPONA, PETLJA, VEZA.

6. Značenje riječi “ŠEST”

         “Potom reče Bog: Neka zemlja pusti iz sebe duše žive po vrstama njihovim, stoku i sitne životinje i zveri zemaljske po vrstama njihovim. I bi tako. I stvori Bog zveri zemaljske po vrstama njihovim, i stoku po vrstama njenim, i sve sitne životinje na zemlji po vrstama njihovim. I vide Bog da je dobro. Potom reče Bog: Da načinimo čoveka po svom obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba mors...kih i od ptica nebeskih i od stoke i od cele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji. I stvori Bog čoveka po obličju svom, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih.” (Stvaranje, 1, 24-27)

         "Tada pogleda Bog sve što je stvorio, i gle, dobro bješe veoma. I bi veče i bi jutro, dan ŠESTI." (Stvaranje, 1,31)
 
 
Dan ŠESTI = dan ŠEST
 
Finalno zatvoreni i OŠESTARENI krug stvaranja svijeta u dan ŠESTI. Nakon stvaranja svijeta u dan ŠESTI sve bijaše DOBRO: u narodnom govoru Dalmacije i danas SKLADNO, UREDO I DOBRO nazivaju ŠESTNO!
 
ŠEST = PUNOĆA RADA = krug vaseljene kao potpuno zaokruženo (OŠESTARENO) djelo Božijeg stvaranja.

 
7. Značenje riječi “SEDAM”
 
         “I svrši Bog do sedmog dana dela svoja, koja učini; i počinu u sedmi dan od svih dela svojih, koja učini; I blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga, jer u taj dan počinu od svih dela svojih, koja učini.” (Stvaranje, 2, 2-3)
 
        "Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje. A SEDMI je dan odmor Gospodu Bogu tvom; tada nemoj raditi nijedan posao, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim. Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i šta je god u njima; a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga" (2.Mojs. 20 8-11).
 
 
Dan SEDMI = dan SEDAM
 
Sanskritsko SEDHA ( सेध ) znači ZABRANJENO.
 
SEDAM = SJEDAM = POČIVAM = ODMARAM = ODMOR (horizontalna crtica sa vertikalom broja SEDAM označava od iskona sveti KRST, te je tako broj SEDAM obilježen svetim danom na koji se ne radi).
 
8. Značenje riječi “OSAM”
 
        Sanskritsko OSA ( ओष ) znači SVJETLOSNI, SJAJNI, BLJESTEĆI, GOREĆI, PLAMTEĆI, OGNJEVITI, a sanskritsko OSAM ( ओषम् ) znači SA ŽAROM, SA ŽESTINOM, STRASNO, GOREĆE, BRZO.
 
OSAM = OS SAM = OSA SVIJETA JESAM = OSOVINA SVIJETA JESAM = DRZAČ SVIJETA JESAM = OGNJEVITI I BRZI DRZAČ SVIJETA JESAM.
 
Riječ OSAM znači: BESKONAČNOST, BESMRTNOST I VASKRSENJE.
 
9. Značenje riječi “DEVET”
 
 
Sanskritsko DEVA ( देव ) znači BOG.
 
Riječ  DEVET znači BOŽANSKI, BOŽIJI BROJ.

10. Značenje riječi “DESET”


Velško DES znači SISTEM, SKLAD, RED, POREDAK, VLAST*.
 
Od riječi DES, kao osnove, u srbskom jeziku izvedena su sljedeća lična imena: DESA (m.r.), DESANKA, DESA (z. r.), DESIMIR.
 
Ruka DESNA je ona kojom drzimo VLAST nad stvarima. Vladar je DESPOT i on se brine za SISTEM VLASTI, za SKLAD, RED I POREDAK.
 
Riječ DESET znači: SISTEM, SKLAD, RED, POREDAK, VLAST.

 ....................................
         *Ellis Jones, A new pocket dictionary of the Welsh and English languages: Geiriadur llogell cymreig a seisonig; Cearnarfor, Cyhoeddwid Gan William Potter & Co, 1840, pg. 107.
 

Sunday, January 24, 2016

SVAROG I SVAROŽIĆ

 
        Ime SVAROG neki povezuju sa riječju ROG. To je tako kad se u etimologiju petljaju oni koji očima, a ne umom kroz znanje misle.
 
         Sanskritsko SVAR znači SVJETLOST, SJAJ, BLJEŠTAVOST, SUNCE, NEBO, ali znači i VODA. SVAROG je vrhovni bog neba, a nebo se sastoji od ognjenih svjetlosnih tijela i nebeske vode (etera). I pogledajmo:
 
                                    SVAR - OG
 
Rekli smo šta znači SVAR, a OG je OGANJ, te tako imamo ime SVAROG. SVAROŽIĆ je mali sin SVAROGOV, mali bog i pošto nije veliki, on je mali BOGIĆ, tj BOŽIĆ, mali OGANJ, SVAROGIĆ. Od oblika SVAROGIĆ prelaskom glasa G u Ž dobijen je oblik SVAROŽIĆ.
 
        I gdje je tu neki ROG? Nema ROGA, a ima OGNJA, mada je ROG oblik i snaga jednog PLAMENA OGNJA (vidi sliku).

Friday, January 22, 2016

MUDO I MUDA

 
         Sanskritsko MUDA (mudā, मुदा ) znači RADOST, VESELJE, ZADOVOLJSTVO, UŽIVANJE.
U jeziku keltskih Kumra ili Velšana postoje riječi istog korijena, samo malo drugačijeg značenja:
 
MUD = POMIJERANJE
MUDADWI = POKRETLJIVO
MUDO = KRETANJE
 
U srbskom jeziku značenje riječi MUDO i MUDA obuhvata i sanskritsko i velško značenje, sto upućuje na mogućnost da je srbski jezik (budući značenjem riječi bogatiji) stariji i od sanskrita i od keltskog jezika.
.................................
         *Ellis Jones, A new pocket dictionary of the Welsh and English languages: Geiriadur llogell cymreig a seisonig; Cearnarfor, Cyhoeddwid Gan William Potter & Co, 1840, pg. 230.

HVALA

 

        Šta u svom drevnom smislu znači srbska riječ HVALA? Sad ćemo vidjeti kako je ova riječ od sanskritskog HVALATI (HVAL) primila značenje u srbskom HVALA u srbskom i značenje HWALA* u velškom jeziku.
 
         Znamo šta u srbskom jeziku danas riječ HVALA znači, ali ne znamo odakle je to značenje došlo i šta je u starini bio bukvalni smisao te riječi. Zato pogledajmo:
 
a) sanskritsko HVALATI (HVAL) = POSRNUTI, PASTI, POVITI SE
b) velško HWALA = KUKATI, PLAKATI
c) srbsko HVALA = ODAVATI ČAST NEKOME
 
         Velško HWALA svojim značenjem KUKATI i PLAKATI kazuje nam da su drevni ljudi keltskog (srbskog) porijekla KLANJALI SE nekome samo kad su KUKALI i PLAKALI pred nekim, a to su morali biti teški, očajnički trenuci traženja milosti od nekoga sa zemlje ili sa neba.
Dakle HVALA znači PADANJE, SAVIJANJE, KLANJANJE, tj. kad danas nekome kažemo HVALA, to je isto kao da smo mu rekli: "KLANJAM TI SE!"
 
         Tako sanskritsko NAMASTE i srbsko HVALA imaju isto značenje.
...............................
        *Ellis Jones, A new pocket dictionary of the Welsh and English languages: Geiriadur llogell cymreig a seisonig; Cearnarfor, Cyhoeddwid Gan William Potter & Co, 1840, pg. 193.

PERUN

 
         Sanskritsko PERU znači ŽEDNI, SJEME, KLICA, SPASAVAJUĆI, DOSTAVLJAČ, VATRA, ZLATNA PLANINA, SUNCE. Zašto riječ PERU ujedno sve ovo znači i kako istovremeno može da znači i ŽEĐ i VATRA kad su ova dva pojma suprotnog značenja? Može, jer su nebo i zemlja kao otac i majka jedno tijelo prirode, a PERUNOVO LJETO je doba VATRE (vrućine), a pri toj vatri priroda je ŽEDNA, te SJEME i KLICA treba da dobiju SPAS od DOSTAVLJAČA KIŠE sa vrha ZLATNE PLANINE na kojoj stanuje ljetno SUNCE BOGA PERUNA.
 
         Perunovo ime do danas je sačuvano i u jeziku keltskih Kumra (Velšana)*, koji su potomci drevnog stabla srbskih keltskih plemena:
 
PERI= UZROČNIK, ZAPOVJEDNIK, KOMANDANT,
PERIAD = NUĐENJE, DAVANJE,
PERIADU = UZROČNIK, UZROK,
PERIANT = UZROČNOST,
PERIGLO = EKSTREMNOST, KRAJNOST,
PERIGLOR = SVEŠTENIK,
PERLIAS = MELODIČNOST,
PERLOES = ZANESENOST, EKSTAZA,
PERON = UZROČNIK, GOSPODAR, GOSPOD.
 
PERON je istog značenja kao i PERUN.
.................................
         *Ellis Jones, A new pocket dictionary of the Welsh and English languages: Geiriadur llogell cymreig a seisonig; Cearnarfor, Cyhoeddwid Gan William Potter & Co, 1840, pg. 250.

Wednesday, January 20, 2016

KOLO, KOLAC I KOLČIS


        “…made their way into the encircling curved shore of Colchis (from the Cimmerian root cylch, a circle, a zone, a cycle, a circuit, a rim, a hoop, &c.,- the original derivative form  of κύκλος, the circle of the Greeks, because the coast here makes detour, or curve, from the Crimea to Pontus.” (John Jones Thomas, Britannia Antiquissma, Henry Tolman Dwight, Melbourne, 1860, pg. 11) 
 
Prevod citata:  “…načinio njihov pravac u polukružnu savijenu obalu KOLČISA (originalno izvedeni oblik od κύκλος, što na grčkom znači KRUG, zato  što obala ovdje  pravi okret, ili krivinu od Krima ka Pontusu.” 
 
        Da je kojim slučajem riječ  KOLČIS (COLCHIS) izvedena od grčkog    κύκλος, onda bi se ova oblast zvala KIKLOS, a ne KOLČIS (COLCHIS). Autor citiranog uvodnog teksta očito griješi kad kimerijsko (srbsko) KOLČIS izvodi od grčkog  κύκλος, jer na gruzijskom oblik KOLČIS (COLCHIS) je ostao KOLKHETI (კოლხეთი), a u grčkom je  KOLKHIS  (Κολχίς), a nije nije po grckom KIKLOS.
 
         U gruzijskom jeziku korijen KOL- (კოლ-) nema nikakvo značenje, kao  što  KOL- (Κολ-) nema značenje kruga ni u grčkom jeziku. Jasno biva da je ime KOLČIS izvedeno od srbske osnove KOL- kao i riječ   KOLO, a KOLO je KRUG, KRUŽNI, SAVIJENI, OBRUČ! Evo i dokaza za to:

a) KOLO > KOLAC > KOLIČATI > KOLIČAN
b) KOLCEM ISKOLČITI KOLČIZ
 
        Kod drvnih Kimerijaca (Srba) KOLČIS je značilo KOLAST i  da se to ne bi uočilo naši mazgovi od prevodilaca riječ  COLCHIS prevode kao KOLHIDA. Kakvi izdajnici nas milenijumima vode, zavode i naopako uče, dobro smo ikako opstali.

Sunday, January 17, 2016

PEONCI SU SRBI BRIGI

        Homer je prvi koji spominje Peonce:
 
“Iz Amidona daleko od Aksija široke r'jeke,
Aksija, kojeg se vali po zemlji najljepši steru,
Vođaše u boj Peonce krivoluke junak Pirehmo.”
           (Homer, Ilijada, Drugo pjevanje, Trojanske čete, stihovi 848-850)

 
U svojoj “Geografiji” Strabo kaže:
 
        “Rijeka Axius uljeva se između Chalastra i Therma. Blizu ove rijeke je utvrđeno mjesto, sada zvano Abidos; Homer ga zove Amydon, i kaže da su Peonci došli otuda da pomognu Trojancima u vrijeme opsade Troje.
        “Iz daleka Amidona od Aksija široke rijeke.”
        (H. C. Hamilton, W. Falconer, Geography of Strabo, Volume I, Book VII, Chapter VII, Fragment 20, pg. 508, London 1854)
 
         Rijeka Axius je Vardar. Homerov Amidon (Strabin Amydon) nalazi se uz rijeku Aksios, tj. Vardar. Da je to grad keltskog (brigijskog) imena pokazaće nam sljedeći primjeri: velški (kumbrojski) AMYGY znaci BRANITI, CUVATI; velško AMYGIAD je ZASTITA. U obje riječi prvi dio je AMY (AMI). I gle:
 
1. katalonski AMICA = PRIJATELJ,
2. francuski AMI = PRIJATELJ,
3. latinski AMICUM = PRIJATELJ,
4. portugalski AMIGO = PRIJATELJ,
5. španski AMIGO = PRIJATELJ,
6. srbsko AMIDŽA = PRIJATELJ
 
         Velško DON znači POKRIVATI, ŠTITITI, ZAKLANJATI. Zar PRIJATELJ nije POKROV, ŠTIT I ZAŠTITA? Jeste i zato ime grada AMIDON znači AMI DON, tj. PRIJATELJ ZAŠTITNIK (sklonište naroda i izbjeglica).
 
         Da su Peonci bili Kelti (Brigi), to svjedoči Strabo govoreći:
 
        “Peonci, računajući po nekima, bili su zavisna kolonija Briga; zaključujući po drugima, bili su nezavisna kolonija. Peonija, rekoše, raširi se u Pelagoniju i Pieriu; rekoše za Pelagoniju da se prije zvala Orestija; i Asteropeus, jedan od vodja Peonaca koji ode u Troju, bi pozvan, sa velikom vjerovatnoćom, sinom Pelagona, i Peonci sebe nasvaše Pelagonima. Asteropeus kod Homera, sin Pelegonov, rekli smo, je iz Peonije u Makedoniji, otuda 'sin Pelegonov'; za Peonce bijaše naziv Pelegoni.
 
        Kao što je paneizam, ili pjevanje tračkog Pana, od Grka zvano titanizam, u imitaciji dobro poznatih nota u svirali, tako da su Pelagonci nazvani Titani.” (H. C. Hamilton, W. Falconer, Geography of Strabo, Volume I, Book VII, Chapter VII, Fragment 38-40, pg. 514, London 1854,)
 
         Palegonija, zemlja Peonaca, nekad se zvala ORESTIA. Šta znači ime ove zemlje? Sad ćemo vidjeti da Pelagonci nisu nazvani TITANI zbog Panove svirale i svirke, već po imenu imenu svoje zemlja ORESTIJE, jer grčko TITAN je srbsko ORIJAŠ: u grčkoj mitologiji postoji lik pod imenom OREST, a priča o njemu smještena je u vrijeme trojanskog rata.
 
        “Orestes or Orestis (Greek: Ορέστης) is a Greek name, meaning ‘he who stands on the mountain’ or ‘one who can conquer mountains’.” (Wikipedia)
 
        “Orest ili Orestis (grčko: Ορέστης) je grčko ime sa značenjem ‘onaj koji stoji na planini’ ili ‘onaj koji može da osvoji planinu’.” (Wikipedia)
 
         Savremeno grčko OROS (όρος, gr.) je PLANINA, GORA, BRDO. Ime OREST znači PLANINAC ili BRĐANIN. Skoro svi iz ORESTIJE (ORIJE) visoki su stasom te su ORIJAŠI ili TITANI. ORESTIJA je PLANINSKA ZEMLJA, zemlja ORIJAŠA, PLANINACA, tj. BRĐANA, zemlja BRIGA ili BRIGIJA (brigijsko BRIG znači BRIG, BREG, BRIJEG).
         PEONCI su bili BRIGI (od Grka nazvani FRIGI) i oni pripadaju keltskoj (cimerijskog) grupi naroda. Današnji Velšani (Cymry), u engleskoj pokrajini Kumbrija (Cumbria), potomci su BRIGA i u Britaniji antičkog vremena bili su poznati pod imenom BRIGANTI i to je jedan od razloga zašto u velškom i srbskom jeziku ima mnogo istih i sličnih riječi, jer je to u starini bio jedan isti narod. Ono što je  još    interesantno je sljedeće:

      "Iza rijeke Aksijus je grad Thesalonika, prije zvan Therma. Osnovao ga je Kasander i dao mu ime po svojoj ženi, kćerki Filipa Amintasa. U mali susjedni grad Chalastru poslao je Aeneju, Kiseja i još  neke. Vjerovatno od ovog Kiseja je Ifidamas, pomenut kod Homera 'kojeg je pradjed Kisej podučavao,' kaže on  'u Trakiji' koja se sad zove Makedonija.

      Negdje u susjedstvu je planina Bermius, koja je prije bila u posjedu Briga, tračkog naroda, od kojih su neki prešli u Aziju gdje su se zvali drugim imenom FRIŽANI (FRIZI)." (H. C. Hamilton, W. Falconer, Geography of Strabo, Volume I, Book VII, Chapter VII, Fragment 24-25, pg. 510, London 1854)

      I tako: PEONCI su BRIGI, BRIGI su TRAČANI, TRAČANI su CIMERIJANI, CIMERIJANI su KELTI, KUMBRI, CIMBRI, SIMBRI, SEBRI ili SRBI. Sad je potpuno jasno zasto je Herodot za Tracane rekao ovo:

      "Tračani su, posle Inda, najveći narod na svijetu. Da su imali jednog poglavara i da su bili složni, oni bi, po mom mišljenju, bili nepobjedivi i najjači narod na svijetu. Ali oni su za to nesposobni i to se kod njih ne može da dogodi, pa su zato slabi. Imaju mnoga imena, prema različitim pokrajinama, a običaji su im svima skoro isti, sem Geta i Trauza i plemena koja stanuju iznad Krestonaca."  (Herodot, Istorija, Knjiga V, član 3)

DOL, DODI

 
         Velško DOL (DOLEN)* ima značenje SAVIJEN, a ono što je SAVIJENO ima UDOLICU, tj. DOL ili DOLINU.

 .............................
         *Ellis Jones, A new pocket dictionary of the Welsh and English languages: Geiriadur llogell cymreig a seisonig; Cearnarfor, Cyhoeddwid Gan William Potter & Co, 1840, pg. 120.

AMIDŽA

         Dreseri srbskog uma naučili su nas da je riječ AMIDŽA turskog porijekla, mada u turskom postoji samo riječ AMCA (prijatelj). Pošto u turskom jeziku riječ AMIDŽA ne postoji, izmislili su da je to od "otomanskog turskog" AMICUS. I time su zapečatili svoju laž, jer u turskom riječ AMIKUS ne postoji. Tako se izmišlja kad se laže. A šta je istina?
 
         Istina je da je riječ AMIDŽA brigijsko-ilirsko-keltskog porijekla, koja je svoje slične oblike zadržala u jezicma potomaka zapad...nih Kelta i u latinskom jeziku: latinsko AMITA je očeva sestra, tj. TETKA i po logici očev brat zvao bi se AMIT, AMIKA ili AMIGA.
 
         Latinsko AMIKUS je PRIJATELJ. Španci i Portugalci kažu AMIGO, a Francuzi govore AMI. Keltski (gaelik) je AMIGO, a katalonski je AMIC (AMIK) i AMIGA.
 
         Sanskritsko MITAR ima korijen MIT- (MITAR znači PRIJATELJ). Korijen MIT- je i u latinskom AMITA (tetka).
 
         Glasovnim jednačenjem palatalizacije od katalonskog AMIC (AMIK) do oblika AMIDŽA riječ se razvijala ovako: AMIC (AMIK) > AMIČ > AMIČA > AMIDŽA.
 
         Uzmimo katalonsko AMIGA: AMIGA > AMIKA > AMIČA > AMIDŽA.
 
         AMIDŽA (AMIGA) je očev brat i PRVI MUŠKI PRIJATELJ van uže porodice.

Monday, January 11, 2016

LATINI SU LACMANI

 
        “Sinovi Jafetovi: Gomer i Magog i Madaj i Javan i Tovel i Meseh i Tiras.” (1. Moj. 10,2)
 
         Sanskritsko JAVAN ( यावन् , yávan) znači VOŽNJA, PUTOVANJE, OSVAJAČ, UPADAČ, AGRESOR, NEPRIJATELJ, ZLOTVOR. Srbsko JAVA je OVAJ SVIJET. LATINI RIMLJANI otimali su se za OVAJ SVIJET.
 
“A sinovi Javanovi: Elisa i Tarsis, Kitim i Dodanim.” (1. Moj. 10, 4)
 
“And the children of Chittim are the Romim who dwell in the valley of Canopia by the river Tibreu.” (Book of Jasher, 10, 16)
 
“I djeca Kitimova su Romim koji prebivaju u dolinu Kanopija uz rijeku Tibar.” (Knjiga Jaserova, 10,16)
 
         Sanskritsko ROMA je RUPA, PEĆINA i odatle potiče ime ROMA (RIM), jer je sagrađen na pećinama, tj. katakombama koje su stvarane vađenjem pijeska.
        Dakle su osnivači Rima Javanom potomci, potomci Javanovog sina Kitima, srodnici Helena (potonjih Grka) i tu su doselili sa Kipra ili iz Male Azije. Došavši među srbska (keltska) plemena Apeninskog poluostrva jezik im je postao smjesa ondašnjeg srbskog i njihovog jezika srodnog ondašnjem jeziku Helena. Njihova religija takođe je helenska, samo su im bogovi i božanstva pod drugim imenima.
 
         Kako su sinovi Kitimovi i potomci JAVANOVI dobili ime LATINI? Rekli smo da sanskritsko JAVAN ( यावन् , yávan) znači VOŽNJA, PUTOVANJE, OSVAJAČ , UPADAČ, AGRESOR, NEPRIJATELJ, ZLOTVOR. Staroiransko ime za Grke je YAUNA. I danas neki narodi Indije na svojim indo-arijskim jezicima Grke zovu YONA i YAVANA (pali i prakrit jezik) i značenje ovih naziva poprimilo je karakterno obilježje Javanovaca: ORKUTNI, DIVLJACI.
Ime LATINI izvedeno je od korijena LAT-:
 
        “LATITI se, -im pf. (Vuk, Cres, Hvar, slov.) (do-) ‘1° uhvatiti, uzeti, spopasti, zgrabiti, 2° baciti (Cres)’ = latiti se (posla, Vodice), razlatiti (Vetranie, Stulić, Rosa, Andrijašević) ‘raširiti’, latit (po-, iz-) (Korčula) ‘potjerati’ = letit (Lumbarda, e = a) ‘tjerati’. (P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, JAZU, Zagreb, 1971)
 
Imenica ZLATO nastala je od prijedloga S i korijena LAT-:

 S LAT > S LATO > ZLATO = S POHLEPOM, S OTIMANJEM.

 LAT > LATITI
 
         Keltsko (gaelik) LAT (1) znači STOPA, STOPALO, a stopalo služi za KRETANJE, HODANJE, PUTOVANJE. Ovo LAT preko oblika PALAT u savremenom srbskom jeziku je dalo je riječi PALAC (T > C) i PALACATI. Od LAT izvedeno je LATMAN koje je dalo LACMAN. Srbsko LACMAN je sinonim za LATIN.
 
         Sanskritsko JAVAN ( यावन्, yávan) znači VOŽNJA, PUTOVANJE, OSVAJAČ, UPADAČ, AGRESOR, NEPRIJATELJ, ZLOTVOR. Javanovi sinovi PUTOVALI SU morima i raširili su se po obalama i ostrvima morskim od Crnog i Sredozemnog mora sve do JAPANA (JAVANA) i HAVAJA (JAVAI, JAVAN).
 
         Keltsko (gaelik) LAT znači STOPA, STOPALO, a stopalo služi za KRETANJE, HODANJE, PUTOVANJE. Rimskim otimačkim pohlepnim osvajanjem značenje riječi LAT kod Kelta (Srba) Ilirije preobrazilo se se u LATITI, što znači UZETI, SPOPASTI, ZGRABITI, OTETI jer su ovi Javanovci, kao osnivači Rima, prvo OTIMALI od ondašnjih tamnošnjih Srba Rasena (Etruraca), Sabina, Volska, Umbra i drugih, a poslije od Srba Balkana, Mediterana i širom Evrope i Male Azije. Sve ostale “mitloške” priče o nekakvom kralju Latinosu jesu samo još jedna grčka laž.
……………………
        (1) Robert Archibald Armstrong, A. M.Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, pg. 344.

TRISKEL I SVETO TROJSTVO


A. Energija, kretanje, materija
B. Prostor, brzina, vrijeme
C. Nebo, nebeska svjetila, Zemlja
D. Sunce, Mjesec, Zemlja
E. Drvo, plod, sjeme
F. Otac, majka, dijete
G. Otac, Sveti Duh, Sin


Bog Otac je Oganj.
Sveti Duh je životvorna zračeća energija Ognja.
Sin je prijemnik Svetog Duha, otjelovnjenje Boga Oca i kreativni stvaralac: Svjetlost.
 
        "U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč. Ona beše u početku u Boga. Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo. U Njoj beše život, i život beše svjetlost ljudima. I svjetlost se svetli u tami, i tama Ga ne obuze." (Jovan, 1, 1-5)
 
        "Isus im, pak, opet reče: Ja sam svjetlost svetu: ko ide za mnom neće hoditi po tami, nego će imati svjetlost života. Ja sam svjetlo svijeta. Ko mene slijedi, sigurno neće ići po tami, nego će imati svjetlo koje vodi u život." (Jovan, 8, 12)
 
        "Vi ste videlo svetu; ne može se grad sakriti kad na gori stoji. Niti se užiže sveća i meće pod sud nego na svećnjak, te svetli svima koji su u kući. Tako da se svetli vaše videlo pred ljudima, da vide vaša dobra dela, i slave Oca vašeg koji je na nebesima." (Matije, 5, 14-16)
 
        "Dok imate svjetlost, vjerujte u svjetlost, da budete sinovi svijetla!" (Jovan, 12, 36).
 
        Postoje tri zlatna pravila kako ljudi da postanu sinovi svjetla:
 
1. "Ljubi Gospoda Boga svojega svijem srcem svojijem, i svom dušom svojom, i svom misli svojom." (Matija, 22, 37)
2. "Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe!" (Matija, 22, 39)
3. "I kako hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima onako." (Luka, 6, 31)
 
        U odnosu na ova tri zlatna pravila sva ostala vjerska pravila svih vjera su sporedna i nespasavajuća (neka i pogubna za dušu). Po ova tri zlatna pravila lako je razlikovati sinove svjetlosti od sinova tame:
 
        “Otac Koji stoji u Meni On tvori dela” (Jovan, 14,10).
 
Djela sinova svjetla su u praktičnom životnom ispunjenju ona tri zlatna pravila, a sinovi tame nemaju ta djela.

DERVON i DERVONA

 
Na slici su Dervona i Dervon. Devona u rukama drži Sunčev krst, a Dervon drži čekić   i gromovitu vajru (Église Saint Pierre, Biollet, France). 

        Jedno od imena keltskog boga Sukelisa (Sucelus) ili Silvana (Silvanus, lat.) bilo je DERVONES (1), tj. DERVAN. Jedno od imena njegove pratilje Svetle Nane (Nantosuelta, lat) ili Silvane je DERVONNAE (2) (DERVONA). Pogledajmo keltski (velški):
 
DERLIN = SRCE HRASTA
DERLWYN = HRASTOVNIK
DERLEWIV = ZRAČEĆI
DERWIN = HRASTOV
  
        Velško DERWIN (HRASTOV) slično je srbskom DERV, tj. DRVO. razlika je u tome sto se velško DERWIN odnosi samo na HRAST, a znamo da je HRAST simbol OGNJEVITOG PERUNA.

 O Sukelisu (str. 71): http://www.scribd.com/doc/234126289/Petko-Nikolic-Vidusa-Perunovi-zapisi
..............................
(1) Edward Anwyl, Celtic religion in pre-Christian times, London, Archibald Constable & Co, 1906, pg. 32.
(2) Ib.

SIMBOLI NA ULAZU U MANASTIR HILANDAR

 
Simboli na ulazu u manastir Hilandar (druga polovina 19. i početkom 20. vijeka i danas).

Friday, January 8, 2016

SRBSKO "GOD" I ENGLESKO "GOD"

 
         Ako u ozbiljnijimm rječnicima engleskog jezika potražimo etimološko porijeklo engleske riječi GOD (što znači BOG), ništa naći nećemo, jer kažu da je porijeklo te riječi nepoznato. Da nas Srbe Zapad toliko ne mrzi i prezire, lako bi saznali istinu, ali njihova patološka mržnja na sve srbsko odbija ih od istine. Pogledajmo srbske riječi:
 

GOD (gôd, gen. gôda) = SVETKOVINA, PRAZNIK;
GOD (gôd) = VESELJE, PROSLAVA;
GOD (gôd) = KRUG RASTA DRVETA U TOKU GODINE;
GODINA = KRUG VREMENA GODINE;
GODI = KAD NAM NEŠTO PRIJA, KAD NAS VESELI, RADUJE;
UGODAN = PRIJATAN;
NAGODAN = VESEO, RASPOLOŽEN, LJUBAZAN;
POGODAN = PRILAGOĐEN ZA RAD, DOBAR;
ZGODAN = NAOČIT, LIJEP, KRŠAN, DIVAN, BOŽANSTVEN;
NAGODBA = IZMIRENJE, SLOGA, MIR;
JAGODA = PRIJATNA
 
         Srbsko GOD kazuje svojstvenost DOBRA, MJERE i POZITIVNIH OSJEĆANJA i to je i u engleskom jeziku GOD sa značenjem DOBRO, BOG.

SANTA LEDA I SANTA DADA

 
         "sânta (Vuk Karadžić): ploča leda koja plovi po rijeci."
 
Keltsko (gaelik) SAN = OSLOBAĐANJE, OTPUŠTANJE, OTAPANJE.
Keltsko (gaelik) SANADH = OSLOBOĐENI, OTPUŠENI, OTAPAJUĆI.
Sanskritsko SAANU ( सानु ) je VIS, VRH (planine).
 
         Još iz sanskritskih i keltskih (cimerijskih) vremena kod Srba je ostala riječ SANTA (LEDA), jer je SANTA samo VRH OSLOBOĐENOG, OTPUŠTENOG OTAPAJUĆEG LEDA koji viri iz vode.
 
         Sanskritsko DADA ( दद ) je srbsko DAVANJE, POKLANJANJE.
 
SANTA DADA je OTAPAJUĆI DAR, a to je DAR SUNCA DAJBODA, jer krajem zime i početkom proljeća DADNE BOG kroz Sunce da se LED TOPI i tad po rijekama, jezerima i morima plove od velike cjeline OSLOBOĐENE, OTPUŠTENE I OTAPAJUĆE SANTE LEDA.
 
         Vješti trgovci Zapada su kreatori SANTA CLAUS-a, te su smisao izraza SANTA DADA pretvorili u prodaju svoje robe pred rimokatolički Božić, a komunisti su ga preimenovali u DEDA MRAZA, jer su i oni mislili da se radi o SVETOM NIKOLI.
 
         I tako nastadoše novi običaji kupovine poklona, koje čak i neki u SPC prihvataju kao "neki drevni običaj" pred dan Svetog Nikole.

BABA JAGA I JAGORČEVINA


         Sanskritsko JAGANU = ZIVO BIĆE, VATRA (riječ izvedena od korijena AG- koji je dao       riječ  AGNi što znači OGANJ, VATRA).

         Sanskritsko JAGRVI = GOREĆI, PLAMTEĆI, VATRA, KRALJ, CAR.
        BABA JAGA = OGNJENA, VATRENA, PLAMTEĆA BABA (praroditeljka Zemlja).
        JAGORČEVINA = VATRENA, SVIJETLA, SJAJNA, SUNČANA.

БИЉКЕ*

 
        ЧЕМУ МАЛИ ОДГОВОРИ (еволуционизма, креационизма и ционизма**)

       Добро је да ниси - кажеш човечуљку у ризи - последњи међ задњим. Ниси ти измислио еволуционизам, него оћутујеш да је измишљен као згода о престижном месту људи, тебе, на пирамиди постојећег.

        „Ето (сада, шапћеш), кад се испоставило да биљке надмашују род људи, као обичне очешатеље, непожељнике.
Немобиље извршава последњу и прву аналогију свега постојећег, ствари и нестварности, Бића из Небића, Ништа у Шта.
Слика аналогије? Не можеш слику изрезати речима, када је икона и сунце и киша, биљно из камена, неживо у живо, довољно себи док је света и века!“

        Рече си човечуљку ризом огрнутим, ниси ни креационизам баш ти смислио, да би човека на дно бацио, док надмаш човека хорови анђела у нежној освети опело му служе.
А ха, није човека Он најпрво (sic!) створио, него у последњем уздаху, да свему буде господар пали, од свега под собом зависећи.

        „Чему, мали, одговори на питања?!“
_________________________________
         *Посвећено драгим пријатељима, Перуну Виду(неуморном пропитивачу) и Новици Јовићу(неуморном љубавном песнику)
         **Организују се банке и предузећа за претпостављену колонизацију биљних планета...
        мучио: Драган Милојковић

BADNJAK I SVETOSAVSKI MANASTIRI


         "Бадњи Вече

         Владика Данило и Игуман Стефан сједе код огња, а ђаци, весели, играју по кући и налажу бадњаке.
Игуман Стефан
 
Јесте ли их, ђецо, наложили,
у пријекрст ка треба метнули?
 
Ђаци
 
Наложили, ђедо, ка требује,
пресули их бијелом шеницом,
а залили црвенијем вином.
 
Игуман Стефан
 
Сад ми дајте једну чашу вина,
ма доброга, и чашу од оке,
да наздравим старац бадњацима.
Дају му чашу вина, он наздрави бадњацима и попи је." (P.P.Njegoš, Gorski vijenac)
 
         Da li je loženje badnjaka ustaljeni pravoslavni običaj u Hilandaru i po ostalim srbskim svetosavskim manastirima? Nije! Ako je Sveti Sava blagoslovio srbske prehrišćanske običaje u krilu svoje SPC (kao što se priča), onda treba lože; ako li nije to blagoslovio, onda ne lože i ta priča o Savinom blagoslovu je laž. Srbi, dajte odgovor?

TJEME (VRH) PIRAMIDE JE GLAVA OD UGLA

 
Tekst o Piramidi preuzet je iz casopisa sa slike.

         "A reče im Isus: Zar niste nikada čitali u Pismu: Kamen koji odbaciše zidari, on je postao glava od ugla; to bi od Gospoda i čudo je u vašim očima." (Matej, 21, 42)

        "A kad dođete k Njemu, kao kamenu živom, koji je, istina, od ljudi odbačen, ali od Boga izabran i pribran: I vi kao živo kamenje zidajte se u kuću duhovnu i sveštenstvo sveto, da se prinose prinosi duhovni, koji su Bogu povoljni, kroz Isusa Hrista. Jer u pismu stoji napisano: Evo mećem u Sionu kamen krajeugalan izbrani, i skupoceni; i ko Njega veruje neće se postideti.
         Vama, dakle, koji verujete čast je; a onima koji se protive kamen koji odbaciše zidari on posta glava od ugla, i kamen spoticanja i stena sablazni." (1. Pet. 2, 4-7)