Monday, November 23, 2015

SABOR ARHANĐELA MIHAILA

Mikla (Mihailo) na feničanskom novcu iz 5. vijeka stare ere.

          Četrdeseti dan od Miholjdana (a Mihol je prehrišćansko ime arhanđela Mihaila) je praznik Sabor arhanđela Mihaila.
 
        Šta je sabor? Sabor je skup zvanih predstavnika i na saboru se donose odluke od istorijske važnosti, dakle je i ovaj sabor arhanđela Mihaila poziv njegovoj vojsci na okupljanje, vojnim terminom rečeno: poziv nebeskoj vojsci na mobilizaciju.
 
         Ko je arhanđel Mihailo? On je zaštitnik Zemlje, branitelj od haosa, vojvoda Božije vojske, general nebeske Božije vojske. Poznat je mnogim narodima mnogo prije pojave hrišćanstva.
Šta znači ime Mihailo? Govore da je to od hebrejskog „Mikha'el“ što znači „koji je kao Bog“, te vele da je do Srba doslo preko grčkog Mihail (Μιχαηλ). El (Il) je drevno ime Boga, a šta „Miha“ znači?
        Korijen „mih-„ u srbskom jeziku dao je riječi „mišić, mišica.“ U mišiću i mišici (ruci) je snaga, sila, moć. Sanskritsko „mihira“ je jedno od imena Sunca. Samo „mih“ u sanskritu znači „magla“, a „ira“ je „ognjeni duhovi“. Eto opisa tjelesnog obličja anđela: oni su magleni ognjeni duhovi! Suštinu te magle ne znamo, a najvjerovatnije je neka plazma.
 
         Srbsko „vil-„ korijen je riječi „vila, vilenjak“. Sanskritsko „vil“ znači „nevidljiv“, te tako Mihovil (Mihail) znači „moćni ognjeni i nevidljivi“, a takav je i Bog, zar ne?
 
Arhanđel Mihailo (srbska ikona).
 
         Na jednoj od srbskih ikona arhanđel Mihailo je prikazan sa ognjenim mačem u desnoj i vagom u lijevoj ruci, dok je iznad njega u trouglu svevideće Božije oko. Nije to vaga za mjerenje duša, kao što neki pogrešno misle, nego je to simbolična vaga za mjerenje vremena.
 
Staroegipatski bog Anubis sa vagom za mjerenje duša.
 
Lažnu misao da arhanđel Mihailo onom vagom vaga duše umrlih u narod su ubacili masoni iz krila crkve, a sve pod uticajem njihovog poznavanje staroegipatke religije u kojoj egipatski bog smrti Anubis u podzemnom svijetu vaga duše umrlih. Bog je sudija ljudskim dušama, a ne arhanđel Mihailo ili bilo ko drugi.
 
Kalendar godine i Aranđelovdan po pravoslavnom (julijanskom) kalendaru.
 
         A sad da se vratimo prazniku Sabor Svetog arhanđela Mihaila, koji pada na dan 21. novembra. Na prvi pogled taj dan ne znači bilo šta osim praznika, ali nije tako. Uzmimo kalendar i prebrojmo dane od prvog dana zime na zimski solsticij (suncostaj) 22. decembra:
 
9 dana decembra,
31 dan januara
28 dana februara,
31 dan marta,
30 dana aprila,
31 dan maja
30 dana juna,
31 dan jula,
31 dan avgusta,
30 dana septembra,
31 dan aktobra,
21 dan novembra
............................
Svega 334 dana od kraja 22. decembra do kraja 21. novembra.
 
Od kraja prvog dana zime na zimski solsticij do sredina dana Aranđelovdana je 333,5042964 dana.
 
         Od 22. decembra do 21. novembra je mjera od 333,5042964 dana i to je polovina 334. dana. Mistično značenje brojeva ne može se odrediti bez geometrije i brojeva Velike piramide, jer se i broj 333,5042964 kao mjera vremena uklapa u mjere Piramide.
 
         Jedna strana baze Velike priramide duga je 365,242 svetih lakata (starozavjetni lakat stare mjere). Za svaki dan godine dužina baze je 1 sveti lakat, te je 365,242 lakta isto kao 365,242 dana godine.
 
333,5042964 : 365,242 = 0,913105 = 100-ti dio dužine jednog godišnjeg doba od 91,3105 dana.
 
 
         Pola godine ima 182,621 dana, a deseti dio tog vremena je 18,2621 dana. Uzmemo li da je ovih 18,2621 dana (kao mjernih jedinica) dužina jedne strane kvadrata ABCDA, površina kvadrata biće 333,5042964 kvadratnih mjernih jedinica i to je broj dana od 22. decembra (zimski solsticij) do 21. novembra (Aranđelovdan).
 
         Sa površinom 333,5042964 kvadratnih mjernih jedinica krug T imaće dijametar (d) dužine 20,60658189 mjernih jedinica. Broj 20,60658189 upućuje na Kraljevu odaju Velike piramide čija je širina 206,0658189 inči, a dužina 412,1316378 inči, tj. 2 x 206,0658189 (Kraljeva odaja je simbol Hristovog vaskrsenja i vaskrsenja uopšte).
 
333,5042964 : 3,14159 = 106,1578043 dana
 
Dužina jedne strane kvadrata ABCDA je 18,621 dana:
 
106,1578043 : 18,2621 = 5,813011883 dana. Broj 5813,011883 nas upućuje na visinu Velike piramide: 5813,011885 inči.
 
Ugao uspona strana Velike piramide je 51,85399754 stepeni, a tangens ovog ugla je 1,273240621. I pogledajmo:
 
5,813011883 : 1,273240621 = 4,565524997 dana = 10-ti dio pola godišnjeg doba od 45,65525 dana.
 
         Ugao uspona sjevernog „ventilacionog“ kanala Kraljeve odaje iznosi 32,48165854 stepeni, a njegov tangens je 0,63662031:
 
5,813011883 : 0,63662031 = 9,13105 = 10-ti dio dužine jednog godišnjeg doba od 91,3105 dana.
Broj Fi (Phi) je iracionalni broj zlatnog presjeka, broj tkz. Božije razmjere u stvaranju svijeta i iznosi 1,618033988...
 
a) 5,813011883 x 1,618033988 = 9,4056508
b) 9,4056508 x 5 = 1,88113016 (dužina Velike galerije u Piramidi je 1881,130161 inči).
 
Po jednom od kodova Velike piramide vrijeme se može kodirati u mjerama dužine tako što se jedan dan simbolično pradstavlja dužinom od 2,46586266 cm. Tako vijeme od 333,5042964 dana daje 822,6171172 cm:
 
√822,6171172 = 28,68130257 cm = 11,62793411 dana sto upućuje na prečnik kruga godine od 116,2602377 dana (gdje je mnogo decimala, tu u rezultatu može biti i malih odstupanja, ali smisao poruke ipak je sačuvana: vrijeme). Da vidimo koliko je odstupanje:
 
11,62793411 x 3,14159 = 36,53020152 (godina ima 365,242 dana, je je odstupanje simboličnog broja sa 365,3020152 dana iznosi 1 sat, 26 minuta i 25,31 sekundi).
 
        Šta je dakle simbolika značenja praznika Sabor svetog arhanđela Mihaila? To je dan koji nas vremenskim zbivanjima upućuje na poruke Velike piramide o kraju svijeta između 2035-2070. godine.

          Da bi se desilo da vrijeme između prvog dana zime (zimskog solsticija) 22. decembra i Aranđelovdana na 21. novembar bude 333,5042964 dana trebalo je da protekne vrijeme od stvaranja svijeta do modernog doba, a to je vrijeme oko 12 000 godina, jer u vrijeme stvaranja svijeta Sunce je za oko 85 dana bilo bliže Aranđelovdanu (uzrok udaljavanja Sunca nakrivljenost Zemljine ose, tkz. precesija ekvinocija).

No comments: