Sunday, August 9, 2015

SRBI U BIBLIJI

       
Cimbri sa šubarama (Nimrud bas-relief).

          Prorok Jeremija je prorokovao oko 626. godine stare ere. U njegovoj knjizi piše:

        “And all the kings of Zimri, and all the kings of Elam, and all the kings of the Medes,…” (Bible, King James version, Jeremiah,25,25)
  
         Da vidimo kako je to prevedeno u srbskim prevodima:
 
        “Svi kraljevi od Zimrija, svi kraljevi od Elama, svi kraljevi od Medije;…” (Prevod: Ivan Šarić)

        “…sve kraljeve Zimrija, sve kraljeve Elama i sve kraljeve Medije;…” (Jeruzalemska Biblija)

        “…svim kraljevima Zimrija, svim kraljevima Elama, svim kraljevima Medeje;…” (Prevod: Tomislav Dretar)

        “I sve careve Zimrijske, i sve careve Elamske, i sve careve Midske,…” (Prevod: Daničić-Karadžić)
 
Ovi Zimri žive uz Elamite i Mede (u prevodu Daničić-Karadžić, ne slučajno, pogrešno stoji “Midi”, jer Medi i Midi nisu isti narod, niti su bili na istom području).
 
U vrijeme Sargona II (vladao Asirijom od 722 – 705. god. st. e) i Eshadrona (vladao od 681 – 669. god. st. ere) markirani dio Zagros-planina najvjerovatnije je bio stanište Zimra.
 
      Šta pišu drugi izvori o Zimrima?

Kuban - Kubusna (Khubusna)?
 
      “Asarhadon uze dvadeset i jedan njihov grad noseći svoj plijen i stavi teški jaram svog carstva na njih. Negdje u istoj regiji susretne Tijuspu, nasilnog ratnika Cimerijana ili Zimra, čija je udaljena zemlja u provinciji Kubusna, i njega i svu njegovu armiju uništi mačem.” *
 
Kubusna (Khubusna) mogući je stari naziv Kubana istočno od Krima. Tu su živjeli Cimeri prije no što su ih Skiti potisli i istjerali.
 
       “Zimri… problematično ime naroda u Božijem sudu (Jer.25:25) često uzimano kao od Hebreja drugo ime za Cimerijane.” **
 
        “U najranijoj istoriji svijeta jedna stara rasa poznata je kao Gomir, Cumr, Cimmeri, Cumbri i Kumbri. Khorsabad zapis, koji ima skitske elemente, pored ostalih starih naroda izvještava i o Kumrima ili Zrimirima, a to ime je prepostavka, označava nomadska plemena bez identifikovane rase ili nacionalnosti, koji po njihovim lutajućim navikama su Kumri ili Zrimiri, koji su izdvojeni od naseljenih seljaka u zemlji.” ***
 
        “Glavno operativno područje korišteno od Kimerijana i njihov glavni dom u vrijeme Sargona II i Esarhadona očigledno je bio Zagros, uključjući Mediju.” ****
 
        “Evidentno je, dakle, da je zemlja sjeverno od Crnog mora bila mjesto Cimerijana, naroda Gomera, i Krim još uvijek sadrži svjedočanstvo tog dokaza: Gomer, Gomerin, Gimiri, Kimeri, Krim.” *****
 
Američki evangelista Harry Rimmer (1890–1952) piše da baklanski narodi, krvno povezani sa Rusima,  vode porijeklo od Gomera.
 
      “Kir je stvorio Persijsko carstvo, arijsko po karakteru, ali u kojem nema ni jedne arijske provincije. To ime izvedeno je od Peresiti. Parsi, ili Parisi, grana Kelta Zimra ili Kimra.”******
 
Keltko pleme Parisi osnivači su Pariza.
 
        “U ovom postupku analize važan deo predstavlja i utvrđivanje odnosa Aristofanovih Kimberoi prema slovenskom simb(e)ru u kome se skriva potonji sebar. U obliku Kimmerioi ovaj etinom je poznat autoru Odiseje.” (Ljubomir Kljakić, Protokulturni arealizam, Milan Budimir i problem protoslovenskih protoindoevropljana, Catena Mundi, Knjiga II, priredio Predrag R. Dragić Kijuk, drugo izdanje, Beograd, 2014, str, 841)
 
        “Budimir je naročito isticao oblast metalurgije, vojne i grnčarske industrije vezane za ime Kimera i Sigina, to jest Simbera, Sembera, Sebara ili Srbalja, kao i plovilačka ili brodarska umeća vezana za ime Neura ili Naura brodoteča, takođe srpsko-slovenskog plemena, kojima treba pridružiti arhitekturu u ksilotektonici kod Šafarikovih Budina i pismenost Pešićevih i Vasićevih Vinčanaca (Sigina-Kimera-Sembera).” (Aleksandar M. Petrović, Kratka arheografija Srba, Novi Sad, 1997)
U Petoj knjizi svoje Istorije (četvrti pasus) Herodot pominje Sigine (Sigynnae) koji žive preko Dunava sjeverno od Trakije kaže da oni tvrde da su došli iz Medije i da nose medijsku nošnju. U Rumuniji, istočno od Temišvara, i danas postoji grad Simeria (Zimerija < Zimri, Zimeri, Cimeri, Simeri, Simbri, Sibri, Srbi).
        Dakle se i Srbi Zimri pominju u Bibliji.

 ................................
KIMERI (Kimerci, Cimerijci, Simerijci, Simbri, Srbi): http://vesna.atlantidaforum.com/?p=173
 
……………………..
        * “Esarhaddon took twenty-one of their cities, carried of their spoil, and placed the yoke of their empire heavily upon them. Somewhere in the same region he met Tiuspa, the roving warrior of the Cimmerians or Zimri, ’whose own contry was remote in the province of Khubusna, and destroyed him and all his army with the sword” (The Hittites, Their Inscriptions and Their History, by John Campbel, M.A., LL.D. Volume 2, London, 1891, pg. 249)
 
        ** ”Zimri…A difficult name od a nation God judgedoften taken as a copying change from the Hebrew for Cimmerians…” (Holman QuickSource Bible Dictionary, by the International Bible Society, 1984, ISBN 978-0-8054-9446-4)
 
        *** “In the world’s early history, an old race was known as Gomr, Cumr, Cimmerii, Cumbri, and Kymbry. The Khorsabad inscrinptions, which have a Scythic element among other old people refer to Cymry, or Tsrimri, a name it is supposed, which designated nomadic tribes without reference to any race or nationality, and which, by their wandering habits as Cumry or Tsrimiri, where distinguished from the settled peasantry of the country. Where the Zimri, whom Jeremiah (xxv. 25) associated with the Elamites and Medes, portion of this people? The Cymri of Britain where thought by Sir A. Alison to have been a branch of the Kimmerians of whom Herodotus wrote…” (Britain and the Gael: or Notice of old and successive races, by William Beall, Second edition, London, 1860, pg. 26)
 
        **** “The primary operational area used by the Cimmerians, and so their proper home at the time of Sargon II and Esarhaddon, was obviously the Zagros, including Media.” (Who were the Cimmerians, and where did they come from? Sargon II, the Cimmerians, and Rusa I, by Anne Katrine Gade Kristensen, Copenhagen 1988, pg. 103)
 
        ***** “It is evident, therefore, that the country north of the Black Sea was the place of the Cimmerians, the people of Gomer, and the Crimea still bears testemony of the fact: Gomer, Gomerin, Gimiri, Cimmerii, Crimea.” (Alonzo T. Jones, Empires of the Bible, New York, 1897, reprinted 2004, ISBN 1-57258-288-X, pg. 8)
 
        ****** “Cyrus created a Persian empire Aryan in character, but in wich there are not a single Aryan province. Its name was derived from the Pereshites, Parsi, or Parisii, branch of the Celtic Zimri or Cymri,…” (The Hittites, Their Inscriptions and Their History, by John Campbel, M.A., LL.D. Volume 2, London, 1891, pg. 304)

No comments: